یک خیمه پر از تشنگی و …سوزاندن
با نای بریده و … خدارا خواندن
کار من و تو نیست برادر هیهات:
با بال بریده و… پرنده ماندن