فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

فریاد آشناست

از دوردست خاک درگوش من صداست تنها قفط صدا آری فقط صداست آوای نرم دوست فریاد آشناست این صاحب صدا هر لحظه با منست اما ز من جداست من باغ نیستم اما دو غنچ…

از دوردست خاک
درگوش من صداست
تنها قفط صدا
آری فقط صداست
آوای نرم دوست
فریاد آشناست
این صاحب صدا
هر لحظه با منست
اما ز من جداست
من باغ نیستم
اما دو غنچه ام
در غارت صباست
دریا نبوده ام
اما دو گوهرم
بر خاک ها رهاست
یعقوب نیستم
اما دو یوسفم
د چنگ گرگهاست
در این لهیب غم
چون کوه آهنم
برجا و استوار
مغرور و سربلند
این درد و این شکیب
همتای کیمیاست
گویم به خویشتن
ای دل صبور باش
تدبیر با شماست
تقدیر با خداست
در این هجوم درد
سرمایه امید
جانمایه ام دعاست
ای دوست ای رفیق
بهتر از این دو چیز
با من بگو کجاست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج