فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٨: به عشق لاابالی کوه طاقت بر نمی آید

گران گشتم به چشمش بس که رفتم بی طلب سویشمـرا از پـای نـافـرمـان چـها بـر سـر نمـی آید!چــه بــگـشــایـد زمـاه عـیـد بــی هـمـدســتــی طـالـع؟ز صـیقـل …

گران گشتم به چشمش بس که رفتم بی طلب سویشمـرا از پـای نـافـرمـان چـها بـر سـر نمـی آید!
چــه بــگـشــایـد زمـاه عـیـد بــی هـمـدســتــی طـالـع؟ز صـیقـل کـار بـی امـداد روشـنـگـر نـمـی آید
بــه گـردون جـنـگ دارد چـشـم کـوتـه بــیـن، نـمـی دانـدکه بی تحریک ساقی باده در ساغر نمی آید
شــکـوه عــشــق هـیـهـات اســت مـغـلـوب نـظــر گـرددکـه کـوه قـاف عـنـقـا را بـه زیـر پـر نـمـی آیـد
بـــه آهــی خـــرمـــن افـــلـــاک را بـــر هــم زدم صـــائبز یک دل آنچـه می آید ز صـد لشـکر نمی آید
بــه عــشــق لــاابـــالــی کــوه طــاقــت بــر نــمــی آیــدعـلـاج شـورش ایـن بـحـر از لـنـگـر نـمـی آیـد
مــگــر یــاقــوت ســیــرابـــش بـــه داد مــا رســـد، ورنــهعـلـاج تــشـنـه مـا از لـب ســاغـر نـمـی آیـد
دل گـــردون نـــمـــی ســـوزد بــــه آه آتــــشـــیـــن مـــابــه دود تـلـخ، آب از دیـده مـجـمـر نـمـی آیـد
بـــه دشــواری تـــوان دل از لــبـــاس فــقــر بـــر کــنــدنبـه پـای خود بـرون از بـند نی، شکر نمی آید
شــکــوه حــســن او مــهــری بــه لــب زد بــیـقــراران راکـه آواز سـپـنـد از هـیچ مـجـمـر بـرنـمـی آید
بــه داغ عـشــق دارد مـحــرم و بــیـگـانـه یـک نـســبــتازین آتـش خـلـیل الـلـه سـالـم بـر نـمـی آیـد
خـموشـی پـیشـه کـن تـا دامـن مـطـلـب بـه دسـت آریکه بـی پـاس نفس از بـحـر گوهر بـر نمی آید
کـدامـیـن عـنـبـریـن مـو مـی کـنـد در سـینـه ام جـولـان؟کـه از دریای دل یک مـوج بـی عـنبـر نمی آید
بـــه مــنــزل مــی بـــرد قــطـــع تـــعـــلــق کــاروانــی راز رهزن آنـچـه مـی آید ز صـد رهبـر نـمـی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج