فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شاعری چه می خواهد؟

شاعری سوز دل و دیده ی تر می خواهد ناله ی نیم شب و اشک سحر می خواهد شعله در خود زمین و سوختن و آب شدن شمع سوزنده به هر لحظه شرر می خواهد خلوتی می طلبد …

شاعری سوز دل و دیده ی تر می خواهد
ناله ی نیم شب و اشک سحر می خواهد
شعله در خود زمین و سوختن و آب شدن
شمع سوزنده به هر لحظه شرر می خواهد
خلوتی می طلبد گرم نیایش با دوست
گریه در حضرت او حال دگر می خواهد
بایدت آگهی از درد دل افروختگان
رهگشایی به دل تنگ بشر می خواهد
رنگ بر پرده ی معنی زدن و نقش کلام
کارگاهیست که صد گونه هنر می خواهد
بال پرواز بیاور که همای ره عشق
طیران سحر و رنج سفر می خواهد
مکیان بودن و در لانه خزیدن مرگست
که صعود تو به هر مرحله پر می خواهد
گر نظر باز کنی این همه در چشم هنر
طرفه باغیست که هر اهل نظر می خواهد
جز سخندانی و اندیشه و پرواز خیال
شاعری سوز دل و دیده ی تر می خواهد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج