فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

قصیده

قَصیده یک قالب شعر کلاسیک فارسی است. موضوع قصاید مدح شاهان و بزرگان، وصف طبیعت و گاه پند و اندرز است. ، شاعر ، شلاعران قصیده سرا ، شاعران قصیده پرداز