فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

کیش ومات

قاسم پیرنظر

کیش ومات
بُرده هوش از سرانِ پشتِ سرت
دُم اســــبی کــــــشــیده تا کمرت

لخت ورقصان چو بید مجنون پَهن
شده زیـنــت به شـــانه های ترت

ازپریشانیش ، به کیشِ تو ، مات
همه ی چــشــمـهای دور وبَــرَت

کم تکانـش ..؛ وزوشراب افـشان
هِی خجـالت نَـدِه ، به تاک بَــرَت

روســـــــری را بکش کمی پائین
وقتی اُفــتد به کــوچه ام گــذرت

ترسم ازبچّـه های کم جـنبه است
که ندارند باکی از ……، حذرَت

من اِجــــازه نمی دهـم به کــسـی
که بگـــــــیرد تـرا دمی به برت

گـیـسوانت ؛ طــــنابِ دارم کن
رو نگـردان که ؛ اُفــتم ازنظرت

آتـشـم باش ، شعـله جــــانم ریــز
بِکش آهـــــــی بُلــند از جگــرَت

مُـستـحّـقم بخـــوان به یک بوسـه
من “سلیمم” ؛ هـمیـشه همسفرت
*
پیرنظر “سلیم ” 5/11/93

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران