فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

شعر نیمایی

شعر نیمایی  یکی دیگر از سبک های شعر فارسی است که ابداع کننده آن نیما یوشیج است

و درشاعر از سبک و شخصیت و نوع نوشتن بسیار یاد شدده است