فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

لیست مجموعه کتابهای شعر فارسی منتشر شده در کتابخانه ملی ایران سال 93

تصویر تست

لیست مجموعه کتابهای شعر فارسی منتشر شده در کتابخانه ملی ایران سال93

  پديدآور تاريخ نشر 
1
دو کتاب
جهانبخشی، تقی‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
2دیوان ایل‌بیگیایل‌بیگی، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬
3گلستان نوربخشن‍ورب‍خ‍ش‌ ثابت، ع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
4فروغستان دل ( مجموعه شعر آیینی )ح‍اف‍ظی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
5کیچه باغ تنگسونمحمدزاده اهرمی، عباس‏‫۱۳۹۳.‬‬
6رابطهپورحسین جاغرق، کاظم‏‫۱۳۹۳.‬
7زندگی با دور تندملکی، زیتا‏‫۱۳۹۳.‬
8باران‌نیا، پروانه‌ها بی‌آشیانندخیاط‌اسلامی، منظر‏‫۱۳۹۳.‬
9انقلاب نور شهیدانشرافتجو، فضل‌علی‏‫۱۳۹۳.‬
10خلوت دلن‍ورب‍ه‍ش‍ت‌، ای‍رج‌‏‫‬۱۳۹۳.
11دریا رباییآورزمان، بهروز‏‫۱۳۹۳.‬
12آدم نمی‌شوم، حوا هستمعباسی، الهام‏‫۱۳۹۳.‬
13بوی دلتنگیریاحی، مریم‏‫۱۳۹۳.‬
14بی‌شکر، بی‌قند: (مجموعه غزل)نظری، فهیمه‏‫۱۳۹۳.‬
15جمهوری درخت‌هاداوری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر‏‫۱۳۹۳.‬
16دریا برایم قصه‌ها داردمحمد‌جانی، صدیقه‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
17همه زخمامو می‌شناسمکریمی، علی‌اکبر‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
18عشق تسلیم توامکریمی، محمد‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
19سرود عشقمشیری‌راد، احمد‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
20سلاماحدی، مرضیه‏‫۱۳۹۳.‬
21گناه دوست داشتی منروشن، انسی‏‫۱۳۹۳.‬
22دیو و پری: مجموعه شعرخلخالی، مونا‏‫۱۳۹۳.‬‬
23سی‌امین پاییزمسلمی، محمد‏‫۱۳۹۳.‬‬
24هوای تونیارکی، سیامک‏‫‬‬۱۳۹۳.
25منادیان آزادی‌نخعی‌مطلق، کاظم‏‫‬‌‌۱۳۹۳.‬
26حدیث بیاباناکبری، فیاض‏‫۱۳۹۳.‬
27دیارم فتویهشجاعی، کنیز‏‫۱۳۹۳.‬
28کمی ارغوانیارغوانی، مهرداد‏‫۱۳۹۳.‬
29کویر افلاک (دو)رزاقی راد، داود‏‫۱۳۹۳.‬
30گل زخم‌ها و گلوله‌هادول‍ت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور‏‫۱۳۹۳.‬
31مجموعه اشعار فروغ فرخزادف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌‏‫۱۳۹۳.‬
32جهان ، غزلی عاشقانه است مجموعه غزلطری‍ق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
33
فریاد آینه‌ها
کوهزاد، افسانه‏‫۱۳۹۳.‬
34مجموعه اشعار با یاران تا دیار یارابراهیم‌پور، مجید‏‫۱۳۹۳.‬
35الهام عشقشاکری، مرتضی‏‫۱۳۹۳.‬
36دیگر سبکبال شدمهمدانی مقدم، مهدی‏‫‬‏۱۳۹۳.
37حدیث دل و دلتنگیخدایاری، عبدالحمید‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
38کلک رحمتع‍زی‍زآب‍ادی‌، م‍ه‍رداد‏‫‬۱۳۹۳.
39رنگین کمان: مجموعه شعرحیدری، اصغر‏‫۱۳۹۳.‬
40درآمدی بر شور روزهای نیامده : مجموعه شعرلک، عارفه‏‫۱۳۹۳.‬
41
بشنو از من چون حکایت می‌کنم
تنهایی، محمد‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
42منظومه مرگ‌های کوتاهق‍اس‍م‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌‏‫‬۱۳۹۳.‬
43مثنوی هزار و یک بیتم‍م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ف‍ی‍ظ ال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
44شاعری با دفتری از گلوله‌های خیسرمضانی، اعظم‏‫۱۳۹۳.‬
45خلوت انسترهنده، تیمور‏‫۱۳۹۳.‬‬
46خ‍داح‍اف‍ظ ن‍ه‌ج‍م‍ال‍ی‌، ش‍می‍م‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
47زیر نگاه نرگسانهورهرامی، روح‌انگیز‏‫‏‫‬‏۱۳۹۳.‬
48سونات برفی در رِ مینورک‍اش‍ی‍گ‍ر، م‍دی‍ا‏‫۱۳۹۳.
49مورچه‌ای سیاه در کاخ سفیدشاهین‌نیا، مرتضی‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
50پنجه بر دیوارنعمتی، جواد‏‫‬‌۱۳۹۳.‬‬
51‏‫سکوت عشق (مجموعه شعر)‮‬جباری، مریم‏‫۱۳۹۳.‮‬
52هشت بی سه نقطه نیست می‌شود!آجربند‌یان، سعیده‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
53آن روزها گفتم…ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
54اوج شورانگیزنجفی‌انفرادی، حوریه‏‫۱۳۹۳.‬
55قندیل‌های یخین‍وری‌، پ‍روی‍ز‏‫۱۳۹۳.‬
56نعش برگ‌ها بخشی از دفتر برگی در جویبارطه‍وری‌، ن‍اص‍ر‏‫۱۳۹۳.‬
57
کتاب جنگ
حنیفی، مرتضی‏‫۱۳۹۳.‬‬
58شبیه بوی ریحان‌های تازهجلالیان، فریبا‏‫‌۱۳۹۳.‬
59زمستان من است آن چند تار موی سفیدبابایی، فرزانه‏‫۱۳۹۳.‬
60کاشی جهیدن به آبیقائمی، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
61چشم من شروع رودخانه بوداصلاحی، سعیده‏‫۱۳۹۳.‭‬
62جنوب با طعم لیوا ( مجموعه شعر)بهزادی، بلقیس‏‫۱۳۹۳‬.
63فقه شاپرک : مجموعه شعرزکی، سلمانعلی‏‫۱۳۹۳.‬
64غم نمآزادنیا، مجید‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
65هرابرزاییتیآدی‍ن‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
66خودکشی چاره‌ی نهنگ نبودحقوقی، ایلناز‏‫۱۳۹۳.‬
67من را به حال خودت بگذار – مجموعه شعر [۹۲ – ۸۸]اکبری ماکویی، علیرضا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
68
ایمان بیاورید به تمدید فصل سرد
طری‍ق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
69دل‌سروده‌های ایران‌زمینب‍دی‍ع‍ی‌، ن‍ادره‌۱۳۹۳
70‏‫کوچه چهرزاد‬پ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
71وقتی صدا را مرتکب شدم: مجموعه شعرریاحی، میثم‏‫۱۳۹۳ .‬
72طنین تنرضازاده، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬‬
73سه نقطه‌ی سیاهپوریانی، علی‏‫۱۳۹۳.‬
74صبح، پشت پنجره: مجموعه شعرص‍اع‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌‏‫۱۳۹۳.‬
75دیدنال‍ه‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
76عشق یعنی مراقبت باشمجعفری، مسعود‏‫‌۱۳۹۳.‬
77جن‌ام، جماعت بسم ا…ح‍ی‍ران‍ی‌، رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
78شمیم دلاجاقیان، منیره‌السادات‏‫۱۳۹۳.‬
79یک شوخی بی‌مزهاج‍ت‍ه‍ادی‌، س‍ام‍ان‌‏‫۱۳۹۳.‬
80سردم است؛ کمی آوازِ عاشقانه بخوانک‍اظم‍ی‌، رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
81بازنمایی‌های تراژیکطلوع‌حسینی، زهره‏‫۱۳۹۳.‬
82‏‫جاده تا آنجا که ایستاده‌ای می‌آید‬ای‍ران‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
83من یک دو زیستمصالحی بافقی، علی‏‫۱۳۹۳.‬
84شکست باورهاکبیری رهنی، مهری‏‫۱۳۹۳.‬
85‏‫گنجشک‌ها از صدای بلند می‌میرند: مجموعه شعرنصوحی، فریده‏‫۱۳۹۳.‮‬
86
صدف و قهوه
ی‍اری‌، س‍ی‍م‍ا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
87پرترهع‍ل‍ی‌پ‍ور، ه‍رم‍ز‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
88شدت بنفش توح‌اصفهانی، سامان‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
89عطرزنی در آسانسورگ‍ردی‌، ال‍ه‍ام‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
90یک شعر فوریراد، علی‏‫۱۳۹۳.‬
91گذر از خط شبفیضی، فرشاد‏‫۱۳۹۳.‭‬
92قزل‌آلای خال‌قرمزسعدآبادی، مجید‏‫۱۳۹۳.‬‬
93شعر بودهمتی، محمدرضا‏‫‏‫‬‏۱۳۹۳.‬
94قصیده‌ی لبخند چاک چاکش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د‏‫۱۳۹۳.‬
95زنها با بوسه کودتا می‌کنند: مجموعه شعرغفاری، مریم‏‫۱۳۹۳.‬
96
تنیدن: مجموعه شعر
نوری، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
97من دیگر منتوکلی، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
98جای خالی‌ات کنارم درد می‌کشدنیتلی، علی‏‫۱۳۹۳.‬
99جن دارد این خانهعرجونی، ناهید‏‫۱۳۹۳.‬
100ماگویه‌هابهادری، بهزاد‏‫۱۳۹۳.‬
101گریه‌هایم لهجه دارندبهرامی، سارا‏‫‫۱۳۹۳.‬‭‬
102تکه‌های تنهاییافشار، آرش‏‫۱۳۹۳.‬
103دوشنبه‌ای در مهعزیزی، رضا‏‫۱۳۹۳.‬
104قتل با چشمان کاملا بستهفرید، فرناز‏‫۱۳۹۳.‬
105کلمات عاشقاکبری، اعظم‏‫۱۳۹۳.‬
106زمزمه‌های شب یلداجهانبازنژاد، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
107مجموع پریشانی مجموعه شعرزارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
108‏‫مانیکور روی ناخن خروس جنگی: کوتاه و بلند (مجموعه‌ی آثار سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۷۸)‬ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
109
سرنادهای میترائیک
داودی‌ ح‍م‍ول‍ه‌، ث‍ری‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
110پنج آواز برای ذوالجناحآزادی‌ور، ه‍وش‍ن‍گ‌‏‫۱۳۹۳.‬
111دونده‌ی از خودپ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
112اناالحقرض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
113گلدون شکستهرض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
114خیابان سه نقطه خیابان تمامرض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.
115مذهب عاشقیرض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
116آبی ناگهانجعفری‌خورشیدی، منصور‏‫۱۳۹۳.‬
117ساعت شماطه‌دارحسن‌پور، حسن‏‫۱۳۹۳.‬
118رژ لبکیانی، مریم‏‫۱۳۹۳.‬
119ترانه‌های آهنگینسرلک، محمدعلی‏‫‏‫۱۳۹۳‬-‬
120یه قلک ترانهصولتی‌فر، مهتاب‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
121ارتش زنانه‌ی عشق: مجموعه شعرخ‍وان‍س‍اری‌، ه‍ادی‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
122گزینه شعرهای غناییم‍وس‍وی‌، ح‍اف‍ظ‏‫۱۳۹۳.‬
123ساحل کودکیصالحی، فرشاد‏‫۱۳۹۳.‬
124نامه‌ای به رئیس‌جمهورساده، صابر‏‫۱۳۹۳.‬
125صدای سکوتاسفندیاری، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
126من از علاقه تو باخبرمصلصال، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
127این حق من نبودرمضانی، آرزو‏‫‬‬‭۱۳۹۳
128شبیه روزهایی که نبوده‌ایباغبان، مرتضی‏‫۱۳۹۳.‬
129‏‫آنچه شعرش نامیدند…زادی، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬
130گیلاس آبی ۵تهرانی، میلاد‏‫۱۳۹۳.‬
131غزلواره‌های هزارم‍وی‍د، م‌.‏‫۱۳۹۳.‬
132دشنام‌های بی‌مخاطب: مجموعه شعرحیدری، زهرا‏‫۱۳۹۳.‭‬
133از من، گفتن: مجموعه غزللطفی، مرتضی‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‭‬
134پروانه‌های غربتبهرام‌نژاد ، ایرج‏‫۱۳۹۳.‬
135یک بال برای پر زدن کافی نیستصلاحی، یزدان‏‫۱۳۹۳.‬
136ناخودآگاهرفیعی، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
137از سقراط تا خداصادقی زرینی، عباس‏‫۱۳۹۳.‬
138بازار رضاصادقی زرینی، عباس‏‫۱۳۹۳.‬
139با دست من گلوی کسی را بریده‌انداب‍راه‍ی‍م‌پ‍ور، ح‍ام‍د‏‫۱۳۹۳.‬
140چند نفر غمگینم: مجموعه شعرخنیا، طاهره‏‫۱۳۹۳.‬
141نام تو آمدن استحسینی، زبیده‏‫۱۳۹۳.‬
142پنگوئن‌ها خانه را پر کرده‌اندعظیمی، قائم‏‫۱۳۹۳.‬
143نقل عقل: مجموعه شعرذوالفقاری، جمال‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
144بنزین روی شناسنامه‌هاعارفانی، مازیار‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
145در بزم عزیز: منتخب اشعارفرمند آشتیانی، عزیزاله‏‫۱۳۹۳.‬
146باهات راحت یه هفته حرف دارمرحیم‌زاده، مهدی‏‫۱۳۹۳.‭‬
147بانوی شب‌های نقره‌ایعزیزی اصل، جمیله‏‫۱۳۹۳.‬
148حدیث راستیبهادری، بهرام‏‫‬۱۳۹۳.‬
149پاییز عجب دست کجی داری توپاکزادان، محمدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
150بی‌واهمه نگاهم کنید گوزن‌هانجاری، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
151دوری مثل آخرین طبقه‌ی یک آسمان‌خراشهاکا، سابیر‏‫۱۳۹۳.‬
152
در بهشتی که کلاغی نیست، مترسک هم نیست (مجموعه شعر)
اوتادی، لیلا‏‫۱۳۹۳.‬
153
دریا برای زن‌شدن کم است (مجموعه شعر)
فدوی‌حکمی، کبری‏‫۱۳۹۳.‬
154
ونداد
ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍د‏‫‬۱۳۹۳.
155حافظ و منن‍ع‍ی‍م‌ پ‍اک‌، م‍خ‍ت‍ار‏‫۱۳۹۳.‭‬
156ادیلفلاح‌پور، مینا‏‫۱۳۹۳.‬
157خیابان خواب‌هاج‍وادی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌‏‫۱۳۹۳ .‬
158جنگ میان ما دو نفر کشته می‌دهدصباغ‌نو، امید‏‫۱۳۹۳.‮
159گیسوهای بریده‌ی زنی در خوابمنوچهری، دریا‏‫۱۳۹۳.‮
160یک مرد فقط گیتاررهبر، حامد‏‫۱۳۹۳.‮
161دارکوببیگی، محسن‏‫۱۳۹۳.‮
162تو را به اندازه‌ی تو دوست دارمپ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‮
163آینه‌دار خورشید : مجموعه شعر ، ۱۰۱ سرودهعبدی، الهام‏‫۱۳۹۳.‬
164
باران آرزوها را خیس می‌کند
اس‍راف‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫‬‏۱۳۹۳.
165یک قدم تا پنجرهجلیلی، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
166گفته‌های نشنیدهمحمد، مجید‏‫۱۳۹۳.‮
167غزل حماسه‌هادول‍ت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور‏‫۱۳۹۳.‬
168پریشانه‌ها(مجموعه شعر)جعفری‌قهفرخی، پریسا‏‫۱۳۹۳.‭‬
169شیداکریمی، فرهاد‏‫۱۳۹۳.‬
170تلنگری بر روحکاظمی، فرزانه‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
171شراب یاد توچارانی، میترا‏‫۱۳۹۳.‬
172با چشم تو آهو به خودش آمده استوطن‌دوست ، حجت، ۱۳۷۰‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
173
دوچرخه‌ی آبی
ع‍ال‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‮
174دعاهای بی‌آمینکریمی، سعید‏‫۱۳۹۳.‬
175یغمای دلفنایی، لیدا‏‫۱۳۹۳.
176پری‌ثارهورکهن، هابیل‏‫۱۳۹۳.‭‬
177مصراع اولسعیدی‌طاهری، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬
178در سایه بلوطامیدی‌نرگسی، آیه‏‫۱۳۹۳.‬
179پناه بر عشقبهپور، لیلا‏‫۱۳۹۳.‬
180از درونم با تو می‌گویمم‍ح‍م‍دی‌، س‍رور‏‫۱۳۹۳.‬
181ساقی‌نامهخدایی، حبیب‌الله‏‫۱۳۹۳.‬
182عشق، این شور سر در گمطاهری، عباس‏‫۱۳۹۳.‮
183یک فصل تا زمستانعبدی‌نانسا، محمدعلی‏‫۱۳۹۳.‭‬
184از برج‌های روبرو آسمان فشرده قرض می‌گیرمس‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬
185
مگر آن سیب نچیده: مجموعه شعر
واحدی، محمدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
186یاد ایامنگهبان، سیدجلال‌الدین‏‫۱۳۹۳.‬
187هوس پایین آمدن مرا به دنیا کشاندم‍ق‍دس‍ی‌، ش‍ه‍رام‌‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
188و انگار آنکه میماند می‌میردپ‍ن‍اه‌، ف‍رح‍ن‍از‏‫۱۳۹۳‭‬.
189عهدی که با تو بستمنورمحمدی، زینب‏‫۱۳۹۳.‬
190چسبی به نام زخم: غزل‌متنحسینی، سیداحمد‏‫‏‏‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
191مزار داس‌های افتادهکوهی، صفیه‏‫۱۳۹۳.‬
192خیره در چشم آفتاب مجموعه شعرزندی، بهنام‏‫۱۳۹۳.‬‬
193شربت آبلیموجانپاک، شاهین‏‫۱۳۹۳.‭
194شاید برای شما هم اتفاق بیافتدتحصیلداری، سامی‏‫۱۳۹۳.‮
195با من پرواز کنداودی‌جاوید، علی‏‫۱۳۹۳.‬
196فصل‌ها و فاصله‌هاداودی‌جاوید، علی‏‫۱۳۹۳.‬
197صفر عشقت‍رک‍م‍ن‌، ع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
198پلنگ صورتیجعفری، نجمه‏‫۱۳۹۳.‬
199پرستاری که شکل تو نبودسلیمانی، غلامرضا‏‫۱۳۹۳.‬
200تو را می پیمایم: مجموعه شعرفلاحی، افسانه‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
201زیر شاخه درخت بهش‍ع‍ب‍ان‌ن‍ژاد، اف‍س‍ان‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‭‬
202صدایم را از پرند‌های مرده پس بگیرکردبچه، لیلا‏‫۱۳۹۳.‬
203تو بی من سایهن‍ج‍ات‍ی‌، ش‍م‍س‍ی‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
204من با تو آفتابن‍ج‍ات‍ی‌، ش‍م‍س‍ی‌‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
205سال‌های شعربهبهانی، کرامت‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
206تولدت باشد برای فرداآقابابایی، بهار‏‫۱۳۹۳.‮
207جاده یک طرفهامینی‌مطلق، سولماز‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
208صبح زودلواسانی، سیدعلی‏‫۱۳۹۳.‬
209غروب پا به‌ ماهموسوی‌قهفرخی، کبری‏‫۱۳۹۳.‬
210جمجمه‌ی عاشق مجموعه شعرمرادزاده، صدیقه‏‫۱۳۹۳.‬
211این عاشقانه‌های کوچک یک روز بزرگ می شوند مجموعه شعرحسین‌خانی، محسن‏‫۱۳۹۳.‬
212
ردپای خیال
هفت‌برادران، نیلوفر‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
213از این تار و پودج‍لال‍ی‌‌پ‍ور، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
214سحرگاه بومح‍س‍ن‍ی‌، ج‍م‍ال‌‏‫۱۳۹۳.‭‬
215تو را ای کهن بوم و بر دوست دارمپ‍ل‍ن‍گ‌‌پ‍وش‌، م‍ن‍ی‍ژه‌‏‫۱۳۹۳.‬
216دیار یارعزیزی، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬
217سایه داناییدوانلو، میترا‏‫۱۳۹۳.‭‬
218دنیا روبراهه «با صدای تو»مقصودی، فرح‏‫۱۳۹۳.‬
219قاب احساسعبدالهی، سحر‏‫۱۳۹۳.‬
220تکیه بر شانه‌های پیاده‌روباقری‌اصل، علی‏‫۱۳۹۳.‬
221سفر کشیده‌ترین پاره‌خط تنهاییوحدتی‌نژاد، فرهاد‏‫۱۳۹۳.‬
222عصا برای یک گره‌ی کوررهدار، مهدیه‏‫۱۳۹۳.‬
223دریچه‌ی آبیابراهیم‌زاده، حجت‌اله‏‫۱۳۹۳.‬
224سرود خاکحسینی، سیدعادل‏‫۱۳۹۳.‬
225از بی‌حرفیعسکری، جعفر‏‫۱۳۹۳ .‬
226سلانه‌های سیاه سپیدجعفری، سپیده‏‫۱۳۹۳.‬
227بیست و سه روز تنهاییامیرفرشی، مریم‏‫۱۳۹۳.‬
228همه جا خدا را دیدم: مجموعه شعرشیران، خدیجه‏‫۱۳۹۳.‭‬‭‬
229ساز ناکوک شهر: مجموعه شعرف‍ره‍ت‌ ن‍ی‍ا، ف‍ری‍م‍اه‌‏‫۱۳۹۳.‬
230‏‫آتش گردان: شعرهای ۱۳۸۴ – ۱۳۹۰‬مهدی نژاد، امید‏‫۱۳۹۳.‬
231کتاب شعر امیربرخورداری‌کرهرودی، احمد‏‫۱۳۹۳.‬
232هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوبص‍ف‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌‫۱۳۹۳.‬
233در این حوالیجلال‌بهنقی، حمیدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
234آواز عاشقانه‌ی ما در گلو شکستام‍ی‍ن‌پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر‏‫۱۳۹۳.‬
235سرزمین حواجم‌راد، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
236‏‫مثنوی آدم‌ها «دفتر سوم»‬جعفری‌ امان‌آبادی، سیدهادی‏‫۱۳۹۳.‬
237
پروانه‌های کولی: گزیده غزل‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
اکبرزاده، امیر‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
238
سفری به دور اتاق
راز، افسانه‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
239سرخ مثل من و تو ،آبی مثل آسموناسکروچی، مرضیه‏‫‬‌۱۳۹۳.
240زخم‌هایی که به خواب نمی‌روندواقف، امید‏‫۱۳۹۳.
241سلام بر خیامفرهیخته‌منش، پرویز‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
242بر فراز اندیشهکوهبائی، جهانگیر‏‫۱۳۹۳.‬
243شبانه‌های تنهایی! : مجموعه شعراسد، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
244سالار این حوالیعبدی، سالار‏‫۱۳۹۳.‬
245جلوه‌ی دوست: مجموعه رباعیروح‍ب‍خ‍ش‌، پ‍روی‍ز‏‫۱۳۹۳.‬
246شبی همراه خیالامینی، دخیل‌محمد‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
247دل نوشته‌هابیضاوی، بهروز‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
248بارانپاک‌نعمت، زهرا‏‫۱۳۹۳.‬
249زیر چتر اقاقی: مجموعه شعر، غزلش‍ف‍ق‌، م‍ج‍ی‍د‏‫۱۳۹۳.‬
250پس از جهنموق‍ف‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار‏‫۱۳۹۳.‬
251   
252
خوابی که آغازش تویی
ح‍ام‍دی‌، ن‍اص‍ر‏‫۱۳۹۳.‬
253به دنیا اعتمادی نیستغیاثی، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
254گفته ام بشقاب رویا را بچینندقاسمیان‌پور، سوزان‏‫۱۳۹۳.‬
255تو نیامدی به هنگام جای تو سر شب آمدن‍وی‍د، م‍ه‍دی‌‏‫۱۳۹۳.‬
256مجموعه اشعار علی‌اکبر محشور.م‍ح‍ش‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر‏‫۱۳۹۳ .‬
257زن ذلیل‌نامهسلطانی، محسن‏‫۱۳۹۳.‬
258‏‫دیر است بی‌گمان: «مجموعه اشعار»ن‍اج‍ی‌راد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.
259خون سحرمحمودی، ابراهیم‏‫۱۳۹۳.‭‬
260طرح‌واره‌هاحسینیان، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
261برای مادرمفاتحی، افسانه‏‫۱۳۹۳.‬
262باران و بهارمحمدی، هادی‏‫۱۳۹۳.‬
263خواهش ناساز درونقاسمی‌فرد، غزاله‏‫۱۳۹۳.‮
264جادوی حضور: برگزیده‌ی شعرهای احمد روحانی (رحما)روحانی، احمد‏‫‬‏۱۳۹۳.
265
تویی همیشه خوبم
کاوسی، محبوبه‏‫۱۳۹۳.‮
266توارد شخصیملکیان، محمدحسین‏‫‬‏۱۳۹۳.
267مادر غزل منمرضایی، فاطمه‏‫‬‏۱۳۹۳.
268آیینه‌ی دلشکرخدایی، نرگس‌سادات‏‫۱۳۹۳.‬
269سجده ناگهان رویازاهدی، حسن۱۳۹۳.‬
270برج خاکستر: مجموعه شعرزرکوب، فضل‌الله‏‫۱۳۹۳.‬
271از حضور تا ظهورپاشا مختاری، فرزانه‏‫۱۳۹۳.‬
272نیمه‌ی راهبهرامی، عباس‏‫۱۳۹۳.‬
273گل آفتاب‌گردانرادمان، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
274رقعهبرقعی، سیدحمیدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
275دانشگاه‌نامهاح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌‏‫۱۳۹۳.‬
276بیکران دریاتوحیدی‌سرشت، زهرا‏‫۱۳۹۳.‭‬
277ترنم عشق : مجموعه شعرتقوی‌دوست(قاف‌حقیقت)، مصطفی‏‫۱۳۹۳.‬
278
ای خطه‌ی دلیری و دانایی
ف‍ولادون‍د، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬
279مجموعه شعر و ترانهپورحسینی، سیدحسین‏‫۱۳۹۳.‬
280نقش سایه‌هااک‍ب‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر‏‫۱۳۹۳.‭‬
281مجموعه اشعار هیچرشیدی، شهریار‏‫۱۳۹۳.‬
282صبوری عشقجوانبخت‌برج، زهرا‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
283زیر پوست دلتنگی(شعر)نامی‌فر، نصیبه‏‫‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬‬
284پرچین خیالزمانی، آذر‏‫۱۳۹۳.‬
285سیرت عشاقغلامی قادی، قاسم‏‫۱۳۹۳.‭‬
286یک استکان غزلبرنا، پیمان‏‫‬۱۳۹۳.
287جشن تولد مجموعه‌ی اشعارکریمی، امیر‏‫۱۳۹۳.‬‬
288بی‌هوا بی‌حواس شدمجعفری‌خورشیدی، حنیف‏‫۱۳۹۳.‭‬
289پاپیون دور بمبعباسی، عزیز‏‫‏‫۱۳۹۳.‭‬‬‬
290نوشته‌هایم را بخوانروحانی، مژگان‏‫۱۳۹۳ .‬
291چکامهدانشور، مریم‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬‬
292شب فانوس مرا دزدیدقاسمی، کمیل‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
293گنجشک روی نرگس ایرانی نام اولم بودکریمی، زینب‏‫۱۳۹۳.‬
294عروس آرزوهاحق‌شناس‌کهنه‌سری، سیروس‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
295
خورشید عشق
نیک‌مهر، محمد‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
296چرا نمیایموسوی، شیرین‏‫۱۳۹۳.‬
297گلبانگ سربلندی ( مجموعه‌ی شعر )م‍ح‍م‍دی‌، م‍ری‍د‏‫۱۳۹۳.‬
298جرعه‌ای از جام «هوره»بهاء‌لو هوره، حسن‏‫۱۳۹۳.‬
299‏‫بوی نمناکی‮‬چابلی، شیلا‏‫۱۳۹۳.‮‬
300مثنوی عشقیاراحمدی، رسول‏‫‏‫۱۳۹۳
301در و گوهر: مدایح و مراثیخوشمرام، غلامحسین‏‫۱۳۹۳.‬
302ماه خراسانیاراحمدی، رسول‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
303خوان خوانساررادم‍ن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌‏‫۱۳۹۳.‬
304فرهاد باخبر باش … شیرین را نبازیجمشیدی، مریم‏‫۱۳۹۳ .‬
305اسیر عشق شماامیدزاده، امید‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
306خدا یک نقطه داردترکاشوند، محمد‏‫۱۳۹۳.‭‬
307خودم را گم کرده‌امجوادپور، آتوسا‏‫۱۳۹۳.‭‬
308آشیانه تردیدفیض الهی، رضا‏‫۱۳۹۳.‬‬
309سفینه نجاتنجات، یوسف‏‫۱۳۹۳.
310حماسه عشقعلایی، محمدتقی‏‫‏‏‏۱۳۹۳.
311عاشقانه‌هاسرفراز، محمدعلی‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
312دختر بارانبلوچستانی‌نژاد، محمدرضا‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
313‏‫از هر گلستان گلی: گزیده‌ای از اشعار مذهبی- اجتماعی- انقلابی‬ضیغمی، هوشنگ‏‫۱۳۹۳.‬‬
314
میان فصل‌ها بی‌درنگ
رفیعی، نفیسه‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
315تو را می‌بخشمصفدرزاده، فرناز‏‫۱۳۹۳.‬‬
316مناجات‌نامه نیازعسگرپور میراسدی، سیدناصر‏‫۱۳۹۳.‬
317
دق در دقیقه
کلالی، منصوره‏‫۱۳۹۳.‬
318من‌های دیگر منپروازی، اقبال‏‫۱۳۹۳.‬
319مجموعه شعر پری آبی‌پوشرزمی، بانوفرخ‏‫۱۳۹۳.‬
320دگر باره زاده می‌شومع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍وس‍ی‌‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
321‏‫مرا صدا بزن باران‮‬مصری، شیرین‏‫۱۳۹۳.‮‬
322غزل هزاره‌ی دیگرم‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د‏‫۱۳۹۳.‬
323سکته‌ی ملیحب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د‏‫۱۳۹۳.‬
324گزینه‌ی اشعارم‍ج‍اب‍ی‌، ج‍واد‏‫۱۳۹۳.‬
325عاشقانهنادری، پریسا‏‫۱۳۹۳.‬
326پاییز زیباترین فصل بهشت استشیروان‌بیگی، امین‏‫۱۳۹۳.‬
327دلواپسی‌های اویسمحمدزمانی، جواد‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
328همه جا ترانه توست…علیزاده‌گرایلی، مصطفی‏‫۱۳۹۳.‬
329گاهی به آسمان دل من نگاه کناکبری، حسن‏‫۱۳۹۳.‬
330این قصه بی‌پایان ناگفته نمی‌ماند: مجموعه شعرسلاجقه، فرشته‏‫۱۳۹۳.‬
331
‏‫هنوز ایستاده‌ام‮‬
تاجمیری، سکینه‏‫۱۳۹۳.‬‬
332ایستادگیغفاری، امید‏‫۱۳۹۳.‬
333مرآت ولایت ۶س‍ازگ‍ار، غ‍لام‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.
334زمزمه‌هاوطن‌خواه، نصرالله‏‫۱۳۹۳.‬
335بغض نگاهوطن‌خواه، نصرالله‏‫۱۳۹۳.‬
336باران ،خلاصه آگاهی استخوش‌عقیده، حامد‏‫۱۳۹۳.‬
337دیوان پروین اعتصامیاع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
338اولین ترنم بارانلرستانی‌زاده، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
339حکمت ثانیه‌هارستگار، رضیه‏‫۱۳۹۳.‬‬
340آوای نسیمهادیان، علی‏‫۱۳۹۳.‬
341عاشقانه‌هایی برای پیراهن آویخته در صومعهمدیری، مهرزاد‏‫۱۳۹۳.‬
342
حدیث دل
تهرانیان، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
343دریچه‌ای به آسمانافشار‌قهرمانخانی، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
344شراب عشقمرادی، بابک‏‫۱۳۹۳.‬
345‏‫زندگی معلمان در جولانگاه بودن(معلم‌ها زندگی را می‌سازند)‮‬رووف‌، ع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‮‬
346
خوننامه علیداد رستم بختیاری
رئ‍ی‍س‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، داراب‌‏‫‬‬‬۱۳۹۳.
347تجلی عشقآزادگان، رباب‏‫۱۳۹۳.‬
348گل واژه‌های عشقفلاحی، علی‌اکبر‏‫‬‏۱۳۹۳.
349خاکستر عشقنجفی، محمدمهدی‏‫۱۳۹۳.‬
350من بزرگجوانروح، کوروش‏‫۱۳۹۳.‬
351   
352
اتاق صورتی: دفتر شعر
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، خ‍س‍رو‏‫۱۳۹۳.‬
353باران بی‌هوانانی‌زاد، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
354باران عشقوطن‌خواه، نصرالله‏‫۱۳۹۳.‬
355نغمه‌های دلنشینوطن‌خواه، نصرالله‏‫۱۳۹۳.‬
356ساغرشجاعی، سمیه‏‫۱۳۹۳.‬
357نگاه‌ترین چشم دنیا !نمیری، شیرین‏‫۱۳۹۳.‬
358ماه عسل ۱فیض الهی، رضا‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
359باده معنویدیبا، سیدمنصور‏‫۱۳۹۳.‬
360دفتر سرخسپهر، ابوالفضل‏‫۱۳۹۳.‬
361یک پنجره تا بهارپرهیزگاری، سیدهادی‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
362آسمان نهایت عشق نیستقلی‌پور، آیسان‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
363کوچه‌های اندیشه بارانپذیرش، یوسف‏‫۱۳۹۳.‬
364شراب کوثرمیرزارضائی، محمود‏‫۱۳۹۳.‬‬
365آبانریاحی، داریوش‏‫‬۱۳۹۳.
366رودی که جریان را عوض کردغفاریان، شکیبا‏‫۱۳۹۳.
367سیاه مشق تنتک‍اش‍ی‌، ن‍ی‍ره‌‏‫۱۳۹۳.
368میخکی بر آینهاولیایی‌نیا ، مازیار‏‫۱۳۹۳.‬‬
369تو چقدر شبیه منی!جعفری تفضل، محمدتقی‏‫۱۳۹۳.‭‬
370مهر جاویدمجیدی‌نژاد، رضا‏‫۱۳۹۳.‬‬
371جاذبه‌های فروش ممنوع!پویان، مجید‏‫۱۳۹۳.‬‬
372از خود تا خدا: اولین دفتر شعرهای مقصود شکاریشکاری، مقصود‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
373
دیوان کامل پروین
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
374آناهیدا در زلال اندیشهشریفیان، کبری‏‫۱۳۹۳.‭‬
375دفتر سکوتنعیمی، احمدرضا‏‫‬۱۳۹۳.
376رهگذر پاییزیعلی‌نژاد، شهره‏‫۱۳۹۳.‬
377هشت صبح هشت اسفندپاوه‌نژاد، الهام‏‫۱۳۹۳.‬
378مرا جز تو بهاری نیستکمال‌پاشا، نیلوفر‏‫۱۳۹۳.‬‬
379سایه‌ای به رنگ سکوت: مجموعه شعرخزانی، امین‏‫۱۳۹۳.‬
380سخن دلبنیادی، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
381برگزیده غزلیاتحافظی، جهانبخش‏‫۱۳۹۳.‬
382مژه بر هم زدی و …وطن‌خواه، نصرالله‏‫۱۳۹۳.‬
383دفتر پریشانیسامان نژاد، کامران‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
384کوتاه می‌گویم …عبدی سعدآباد، سکینه‏‫۱۳۹۳.‮
385تا پاییزانهوشمند، مجتبی‏‫۱۳۹۳.‬
386من غزل بودم قافیه‌هایم را دزد بردکولیوندی، سولماز‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
387مجموعه شعر مرمت خواب‌‌های کوتاهعباسی، علیرضا‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
388اشعار خودکشی، اشعار زنوق‍ف‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
389ساحل: مجموعه شعراداک، معتصم‏‫۱۳۹۳.‬
390پژواکیوسفی اوروند، پیام‏‫۱۳۹۳.‬
391۴۰۱کلهر، امیر‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
392غمکدهکرمی، پرستو‏‫۱۳۹۳.‬
393فاصله‌ها از تو سیبی می‌کشند: مجموعه شعر آزادحسین‌زاده، طیبه‏‫۱۳۹۳.‬
394
گریه هیچ اتهامی را ثابت نمی‌کند
گودرزی، رویا‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‮‬
395هجران‌نامهفضلی‌ برآبادی، سعید‏‫۱۳۹۳.‬‬
396اسرار شب بوشیرانی بیدآبادی، مسیح‏‫۱۳۹۳.‬
397چکیده‌های ذهنخانی رباطی، بهزاد‏‫‬۱۳۹۳.
398رنگ انار باغ خدااوستان، سامرند‏‫۱۳۹۳.‬
399‌دلم برای شما تنگ می‌شودزم‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
400حکمت جواربرآبادی، سعید‏‫۱۳۹
401همه راه‌ها به تو ختم می‌شوندمشرفی، بهارنوش‏‫۱۳۹۳.
402دلنگاشته‌های خاکستریپاسبان‌ذوقی، مرتضی‏‫۱۳۹۳.‬
403شکستهابوالقاسمی، پروانه‏‫‬‏۱۳۹۳.
404نای خاموشگلبانگ، حبیب‌الله‏‫‬۱۳۹۳.
405در خلوت عشقفلاح اسکندرپور، نوشین‏‫۱۳۹۳.‬
406جام دلوطن‌خواه، نصرالله‏‫‬۱۳۹۳.
407ترانه‌های محمد رنجبر.رنجبر، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
408عشق وطنحسنی، غلامرضا‏‫۱۳۹۳.‬
409ادراک سقوطفاضلی، روزبه‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
410ترانه‌های خورشیدنیسی بهبهانی، شهناز‏‫۱۳۹۳.‬
411گزینه‌ی اشعارم‍ف‍ت‍ون‌ ام‍ی‍ن‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬
412گزینه اشعارم‍ن‍ش‍ی‌زاده‌، ک‍ی‍وم‍رث‌‏‫۱۳۹۳.‬
413امشب کنار غزلهای من بخواب ( مجموعه‌ی غزل و چند مثنوی)یداللهی، افشین‏‫۱۳۹۳ .‬
414
با دوست
سمیع‌زاده، علی‏‫۱۳۹۳ .‬‬
415قفسی در دریاحسینی‌رباط، شایسته‌سادات‏‫۱۳۹۳.‭‬
416
روز شنبه ساعت هشت و کمی گیلاس
ش‍ی‍خ‍ی‍ان‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
417سرزمین تنهایی : مجموعه اشعار و آثاردزواره، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
418میهمانی شب: مجموعه شعرسلیقه‌دار، نسترن‏‫۱۳۹۳.‭‬
419برای همیشه شما رفته‌اید: هیجده سروده عاشقانه حرمانیزم‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‭‬
420
سرودی برای کیمیا
حاجی‌شریفی، علی‌محمد‏‫‬‌۱۳۹۳.
421گذر دلوطن‌خواه، نصرالله‏‫‬‌۱۳۹۳.
422دیوان رهی معیریم‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
423اشعار ناتمام منداورنیا، رضوان‏‫۱۳۹۳.‬
424اشعار معمارحیدری، حیدرعلی‏‫۱۳۹۳.‬‬
425زمزمه‌ای زیر گوش شبشیخ فلاح لنگرودی، غلامرضا‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
426
شوق‌نامه‌ها و نثرهای عرفانی
شاهرخی طهرانی، شهراد‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
427
نغمه‌های هر فصل
امیرزاده، جمال‏‫۱۳۹۳.‬
428‏‫هفت غم هزار آرزو‮‬عابدینی، مهدی‏‫۱۳۹۳.‮‬
429اشک و بارانهمدانی مقدم، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬‬
430پاستای کلمهامیرآرا، شقایق‏‫۱۳۹۳.‬
431نغمه‌های آشنااسدی نصرآبادی، اسحق‏‫۱۳۹۳.‬
432برای روزهای رفته دلتنگ می‌شومچامی، سیده‌سکینه‏‫۱۳۹۳.‬
433شفق سردافراسیابی، علی‌ضامن‏‫‬۱۳۹۳.
434گلهای ابدیبنی‌هاشم، رامین‏‫۱۳۹۳.‬
435کیمیای عشقخیری‌اهوازی، عبدالغنی‏‫۱۳۹۳‮‬
436زمزمه در سکوت: مجموعه اشعارسیاردشتی، ناصر‏‫۱۳۹۳.‬
437پروانه‌ها قربانی زیبایی‌اند: مجموعه شعربراهام، کیوان‏‫۱۳۹۳.‬
438دختری با چتر سوراخاس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
439‏‫مهر مادیان کوه : سلسله جبال زاگرس کرمانشاه « گنجینه‌ی کنز ادب ایران باستان»حسنی کلیایی، علی‌اصغر‏‫۱۳۹۳.‬
440
زنی که سایه‌اش را گم کرد
سالاری، مهتاب‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
441روبروی همین خانهفرضی‌زاده، شبنم‏‫۱۳۹۳.‬‬
442نیامدنهااداک، معتصم‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
443آهنگ پیوستنپولادی سنگریزه، سمیه‏‫۱۳۹۳.‬
444بنمای رخقضات، سیمین‏‫۱۳۹۳.‬‬
445میلاد محمد(ص): مجموعه شعرسعادتی، یاسمین، ۱۳۶۱‏‫۱۳۹۳.‭‬
446الهه‌ی خزان (دلنوشته‌ها)پورحسین، زهره‏‫۱۳۹۳.‬‬
447طلوع بی‌پایانامنیه‌برازجانی، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
448دل نوشته‌ها (رها)زرگوشیان، علیرضا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
449عیار عشقم‍ظف‍ری‌ ج‍وی‍ن‌، اح‍م‍د‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
450نفسبختیاری، مریم‏‫‏‫۱۳
451ناکجادهقانی، صادق‏‫۱۳۹۳.‬
452آوازهای عقیم بادعلیمرادی، منصور‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
453آخر برای تومولاجان برزکی، بهنام‏‫۱۳۹۳.‬‬
454بعد از این‌همه آزارمتقی، شیما‏‫۱۳۹۳.‭‬
455قدرت عشقحمزه‌ای، منصور‏‫۱۳۹۳.‬
456همکاری حروف سربیصفار، یوسف‏‫۱۳۹۳.‬
457شمع و طوفاناشرفی عقدا، محمد‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
458آه اگر تو نبودیش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
459جشنی برای تنهاییلیموچی، زینب‏‫‬‬۱۳۹۳.
460بی در خبریجهانی، احمدعلی‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
461کهکشان چهره‌هام‍ودب‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د‏‫۱۳۹۳.‬
462لیلی‌نامهخسروی، لیلا‏‫۱۳۹۳.‬
463تحفه (مجموعه اشعار)شفیع‌زاده، احمد‏‫۱۳۹۳.‬
464مجموعه شعرحمیدی، رضا‏‫۱۳۹۳.‬‬
465من و تو و ترانه‌هایی تنهایینوبهار، الهام‏‫۱۳۹۳.‬‬
466ترانه‌های دلتنگیهمتی‌زاده، غلامحسین‏‫‬۱۳۹۳.
467کهکشانسرمدی‌گنجی، عارف‏‫۱۳۹۳.‭‬
468آوای درونپیران، مریم‏‫۱۳۹۳.‬
469‏‫زادگاه اولین فریاد‮‬افسری، فرشته‏‫۱۳۹۳.‬‬
470چشمه‌ی چنا: مجموعه قصیدهان‍ص‍اری‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌۱۳۹۳
471فلافل، عاشقانه‌ها و چند چیز دیگرغضنفری، مصفا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
472پلکان افقیعلیشاهی خرسندی، آزالیا‏‫۱۳۹۳.‬
473
قطره قطره از سقف لحظه‌هایم می‌چکی
آیت‌اللهی، سیدمحمد‏‫۱۳۹۳.‮
474آیات عاشقیپور‌خدایار، سجاد‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
475بهشت عاشقی (مجموعه مسافر)بیرمی، فتح‌اله‏‫۱۳۹۳.‬
476نگاهت را از من نگیرتذکری، نعیمه‏‫۱۳۹۳.‬‬
477بوی گلسلطانی رباطی، احمد‏‫۱۳۹۳.‬
478باران عشقب‍ا ی‍زی‍دی‌، خ‍ال‍د‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
479مرگ عشقآسترکی، غلامرضا‏‫۱۳۹۳.‬
480شکار کلاغ در شبادیبان، مجتبی‏‫۱۳۹۳.‬‬
481حرف دلکرمی، جلیل‏‫۱۳۹۳.‬
482لیلای بی‌دریغباقری طولابی، لیلا‏‫۱۳۹۳.‬
483فرانکام‍ی‍ن‍ی‌، س‍وداب‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬
484رقص با مرگآلگونه جونقانی، مسعود‏‫۱۳۹۳.‬
485روانشناسی به زبان شعرمزدارانی، شهربانو‏‫۱۳۹۳.‬
486نیایشی در بارانفکری، رکسانا‏‫۱۳۹۳.‬
487هرچه می خواهد دل تنگت بگویعقوبی، مریم‏‫۱۳۹۳.‭‬
488اعترافات یک عکاسرزمجویی، حبیب‌الله‏‫۱۳۹۳.‭‬
489چترهای تو خالیراه‌بر، آزاده‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
490پاسبخش لحظه‌هاحیدری، سبحان‏‫۱۳۹۳ .‬
491سرشک سعیدابوئی، حسن‏‫۱۳۹۳.‬‬
492قصه‌ی پریاترکی‌باغباورانی، امین‏‫۱۳۹۳.‬
493قطره‌های غزلجعفرپور، حلیمه‏‫۱۳۹۳.‬
494ترنم‌های احساسرئوف، معصومه‏‫۱۳۹۳.‭‬
495از خانه ستاره تا خورشید (مجموعه شعر)س‍ع‍ادت‌، ف‍ری‍ب‍ا‏‫۱۳۹۳.‬‬
496
امیدانه
مافی، علی‏‫۱۳۹۳.‬
497فصل پاییزکیخا، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
498شب‌های پاییززارعی، بهاره‏‫۱۳۹۳.‬
499زیر خیمه‌‌ی عطشس‍ن‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د‌رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
500ما به آینده نیز می‌خندیم (مجموعه شعر)فتاحی، هادی‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
501عطر داغ شقایقمقدسیان، حمید‏‫۱۳۹۳.‬
502سرحد تماشابدیعی، داوود‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
503صندوقچه‌ای از جنس باورکبیری وحیدان، نیلوفر‏‫۱۳۹۳‬.
504ساده اما دلنشینرحمان پناه، شهلا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
505فصل پنجمفروزانفر، فرزاد‏‫‬‬۱۳۹۳.
506سیمای مهشیدتجلیان، مهشید‏‫‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
507آن روزها گفتم…ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌‏‫۱۳۹۳.‮
508سروده‌هابنکدار، محمود‏‫۱۳۹۳.‬
509گندم به گندم [۱۳۷۷ تا ۱۳۹۱]م‍ح‍م‍دی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
510دیوان اشعارکوماسیان گروسی حسن‌تیموری، اکبر‏‫۱۳۹۳.‬
511
مصرع ناتمام
براری‌چناری، عاتکه‏‫۱۳۹۳.‬
512گرگ و میش صبحعلوی‌فرد، یحیی‏‫۱۳۹۳.‬
513از تبسم تا ترنگپورامید، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
514دریاب و در یاباسماعیلیان، اشرف‏‫۱۳۹۳.‬
515خواب‌های دنباله‌داردریکوندی، سیمین‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
516تو را یک روز خواهم یافتمرادی، جواد‏‫‬‬۱۳۹۳.
517بهار ، بی‌توفرشادفر، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
518دیدی تعبیر من از عشق تو راست بود : مجموعه شعرخاتمیان، م‏‫۱۳۹۳.‬
519
عشق بی پایان
فردکیا، گلایل‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
520انواع مهربانی اشیاء مجموعه شعر منتخبی از شعرهای ۵۸ تا ۸۸فومنی، وارش‏‫۱۳۹۳ .‬
521
از خواب که می پرم کنارم شعر است
پ‍ه‍ل‍وان‌، ق‍اس‍م‌‏‫۱۳۹۳.‬
522خدانامهقماش‌پسند، محمدباقر‏‫۱۳۹۳.‬
523پوپک با نگاه نیلوفرس‍ج‍ادی‌، سیدم‍ح‍م‍ود‏‫۱۳۹۳.
524جنس دلمتقیان، علی‌اصغر‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
525چلیپای سخنصف‌آراء، مریم‏‫۱۳۹۳.‬
526مشتری میکده‌ای بسته: مجموعه‌ی سپیدیداللهی، افشین‏‫۱۳۹۳.‬
527
امشب کنار غزل‌های من بخواب (مجموعه غزل و چند مثنوی)
یداللهی، افشین‏‫۱۳۹۳.‬
528
در امتداد سکوت
فراوان، زهرا‏‫۱۳۹۳.‬
529روز شمار یک عشق: مجموعه‌ی سپیدیداللهی، افشین‏‫۱۳۹۳.‬
530بدرقه‌ی بارانبستان، محمدعلی‏‫۱۳۹۳.‬
531حرف‌هایی که من باید می‌گفتم و تو باید می‌شنیدییداللهی، افشین‏‫۱۳۹۳.‬
532
چشم نسترن
اسدی، رویا‏‫۱۳۹۳.‬
533کلاغای پاییزیتاج‌ مهری، سیدامیرمحمد‏‫۱۳۹۳.‬
534آخرین شبعباس زاده، میثم‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
535مرداد را پرسه می‌زنمعلیپور، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
536پاییز ثانیه‌چینهمدانی مقدم، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬
537آوای سخنانگالی، حسینقلی‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
538دیوان پروین اعتصامیاع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
539روشنای کوچکتقی‌خانی، روشنک۱۳۹۳
540لحظه جهانول‍ی‍ئ‍ی‌، ق‍رب‍ان‌‏‫۱۳۹۳.‬
541درختی در برهوتپارسی، سورنا‏‫‏‏‏۱۳۹۳.
542رهگذر خورشیدیپارسی، سورنا‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
543گیتی و گردونپارسی، سورنا‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
544سیلاب ستاره: مجموعه‌ی شعرنیک‌نژاد، جلیل‏‫۱۳۹۳.‬
545من تمام شعرهایم خسته استدلیری‌فر، محمد‏‫۱۳۹۳.‬‬
546از هم می‌ترسیمدلیری‌فر، محمد‏‫۱۳۹۳.‬‬
547اندیشه پینه‌دوزطورانی، اسماعیل‏‫۱۳۹۳.‬
548عروس پاییزی : یک مشت شعرنصیری، حمیدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
549یک قطره شبنمعظیمی، ژاله‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
550‏‫مثل من تنهایی؟!قاسمی، بهاره‏‫۱۳۹
551آرش کمان‎گیرک‍س‍رای‍ی‌، س‍ی‍اوش‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
552پلنگان عاصی شعر منخانزاد، محمدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
553بی تو من حیرانمیعقوبی، مریم‏‫۱۳۹۳.‬‬
554تخت‌خواب هیچ‌نفره(مجموعه شعر)رئوف، افشار‏‫۱۳۹۳.‬
555فریاد در سکوت تنهاییآرامی‌منش، صابر‏‫۱۳۹۳.‬‬
556هشت کتابس‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
557من و سیب و تکرار: مجموعه اشعاررضوی، صدیقه‏‫‬‏۱۳۹۳.
558کریم و کرمطوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌‏‫۱۳۹۳.‬
559نزدیک به نبض ماهی‌ها (مجموعه شعر)باقری ملا‌حسنعلی ، نرگس‏‫۱۳۹۳.‬
560
‏‫حکایتها‬
داوری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‮‬
561آه آفتاببریم‌نژاد، ولی‏‫۱۳۹۳.‬
562اصل مطلب: مجموعه شعررشیدی، شهریار‏‫۱۳۹۳.‬
563بخاطر تونجف‌زاده، زیبا‏‫۱۳۹۳.‬
564دریچه‌ای به سوی عشققنبری، جواد‏‫۱۳۹۳.‬
565مجموعه شعر جداییپاشا، جعفر‏‫۱۳۹۳.‬
566طوفان خیالامیدی، بهنام‏‫۱۳۹۳.‬
567درخت‌ها برای تو پرنده‌ها برای منن‍ظری‌، م‍ه‍دی‍ه‌‏‫۱۳۹۳‬.
568در انتظار بهاربنی‌اسدی، محمدحسین‏‫۱۳۹۳.‬
569آسمان عشق: مجموعه شعراسدی، محمد‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
570تب تبر: مجموعه شعرف‍لاح‍ی‌ ن‍س‍ب‌، م‍ح‍م‍د‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
571چرخان در زمین و آسمانمرادی، محسن‏‫۱۳۹۳.‬
572چمدانی پر از بهانهسهامی دهاقانی، فاطمه‏‫‬‌۱۳۹۳.
573دنیای احساسم ولی…روان‌بد، مهیار‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
574آسمان در مردابامیری، زیبا‏‫۱۳۹۳.‮
575دو قدم مانده به خاکسترنصری، تیرداد‏‫۱۳۹۳.‬
576دیوان اشعار فروغ فرخزادف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
577وقتش رسیده کمی پسته بشکنیمحسن‌زاده، فرهاد‏‫۱۳۹۳.‬‬
578و در همه بندرگاه‌ها از کشتی گم شده حرف بودنصری، تیرداد‏‫۱۳۹۳.‬
579
لیلا از جزیره مجنون ( مجموعه رباعی )
فرضی‌زاده، شبنم‏‫۱۳۹۳.‬
580گزیده ترانه‌های بامداد جویباریج‍وی‍ب‍اری‌، ب‍ام‍داد‏‫۱۳۹۳.‬‬
581گفتمش آن “مثنوی تاخیر شد”ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
582دلتنگی‌هایم را دور می‌زنم (مجموعه شعر)نجفی راغب، مهرنوش‏‫۱۳۹۳.‬‬
583
هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست
ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، گ‍روس‌‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
584پاییز دیوانهعلی‌حمزه، حمیدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
585فسانه از یاد رفتهقاسمی، حسن‏‫۱۳۹۳.‬
586نصف گمشده (مجموعه شعر)شکری‌فرد، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
587برگ‌هااحدی، مرضیه‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
588سحر به دیدار نسیم خواهم رفتمنادی، مونا‏‫۱۳۹۳.‬
589خشت خامک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
590چکاوکی‌ست دلم : ( شعر سالهای ۹۲ – ۱۳۷۹ )عمرانی، وحید‏‫‬۱۳۹۳.
591
شمیم شب
ثابت، شبنم۱۳۹۳
592گلایه‌های خاکیشریفی، صادق‏‫۱۳۹۳.‬
593مورچه‌ی کارگر بازنشسته نمی‌شودحسنوند، شهاب‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
594آیینه‌ی عرفاناسدی نصرآبادی، اسحق‏‫۱۳۹۳.‬
595خیال غزال ( غزل‌های ناتمام )ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌‏‫۱۳۹۳.‬
596عزیز روزهای من!دانتیسم، عبدالمجید‏‫۱۳۹۳.‬
597حدیث خاکرهبرنیا، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
598اغماءبیضایی، نازنین‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
599دورتر از نزدیک (مجموعه شعر)پ‍اش‍ا، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌‏‫‬‌۱۳۹۳.
600کلیات گلزار ارمگلشاهی، رحیم‏‫۱۳۹۳.‬‬
601رخ‌های کوچک همیشه به‌ سویشجاعی، محمود‏‫۱۳۹۳.‬
602اولین بیت سلامآقایاری، ایرج‏‫۱۳۹۳ .‬
603خانه به دوشامیدبخش، داریوش‏‫۱۳۹۳.‬
604آوای دل(‌مجموعه شعر)رمضانخانی، مرضیه‏‫۱۳۹۳.‮
605پرتقال‌های خونیستارپور، زهراستارپور‏‫۱۳۹۳.‮
606خلوتگه رازراسخ، فرحناز‏‫‬۱۳۹۳.
607‏‫دلواپسی‌های یک هویج : مجموعه شعرخضریان، مهرداد‏‫۱۳۹۳.‬
608زمزمه‌های نیر: مجموعه اشعارقصاب، علی‌اکبر‏‫۱۳۹۳.‬
609آفاق تجلی عشقمیرزایی، اکرم‏‫۱۳۹۳.‬
610فصل‌های من پاییزبیک‌پوریان، نازنین‏‫‬۱۳۹۳.
611درویشی و شیداییدرویش، عبداله‏‫۱۳۹۳.‬
612نیایش با نورراسخ، فرحناز‏‫۱۳۹۳.‬
613دل نوشته‌هایی برای تینا: (مجموعه شعر)عمادی، ریحانه‏‫۱۳۹۳.
614
حجم سکوت
فرخانی، نرگس‏‫۱۳۹۳.‬
615مشک مشامهاشمی‌تفرشی، لادن‏‫۱۳۹۳.‬
616بگو سراغ تو را از من نگیرنداحمدی، افسانه‏‫۱۳۹۳.‬
617زل‌زدگیآرم‍ات‌، س‍ع‍ی‍د‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
618آداب خداحافظی: مجموعه شعرس‍ن‍اپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
619با راه مدرن ارتباط آمده‌اممولایی‌فرد، شیما‏‫۱۳۹۳.‬
620مجموعه شعر امواج دلدادگییاراحمدی قرایی، مسعود‏‫۱۳۹۳.‬
621آواز برگپاک‌نژاد، سیدفرهاد‏‫‬۱۳۹۳.
622چند قلم ترانهرامتین راد، بهاره‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
623تقدیرشیروان‌بیگی، امین‏‫۱۳۹۳.‬
624نیوتون‌های بدون سیب(مجموعه شعر)زینلی، مجید‏‫۱۳۹۳.‬
625رویای کوچک منعلیدادی، قیروزه‏‫۱۳۹۳.‬‬
626آخرین سرو زرتشتصحرایی، رضا‏‫۱۳۹۳.‬
627باران شعرهایش را عاشقانه تر می‌سرایدعظیمی، الناز‏‫۱۳۹۳.‬
628
عشق همیشه دست به نقدست
شادخواست، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬
629آن سال‌ها که گذشتاکبری، زری‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
630آقا اجازه هستخوش الحان، فروغ‏‫۱۳۹۳.‬
631دلم که شور می‌زندفریدونی، مرضیه‏‫۱۳۹۳.‬
632خاسته از خاکستر ققنوسحیدری‌ نیا، رضا‏‫۱۳۹۳.‬
633پر رنگ‌تر از قرمزموسوی، سیدحامد‏‫۱۳۹۳.‬
634سوار کاغدیسیفی‌مقدم، نیما‏‫۱۳۹۳.‬
635دنیا فقط به دیدن تو می‌ارزدم‍ل‍ک‍ی‌، ک‍ی‍وان‌‏‫۱۳۹۳.‬
636حیرتلشکربلوکی، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
637این جاذبه‌های زمین اگر بگذاردشریفی، جواد‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
638معجزه عشقشیران، نیره‏‫۱۳۹۳.‬
639مینان‍ی‍رو، س‍ی‍روس‌‏‫۱۳۹۳.‬
640فصل عاشقیمجرد‌نثر، سیده‌سمیه‏‫۱۳۹۳.
641از تو سرودنمبارکی، زهره‏‫۱۳۹۳.‬
642زندگی‌نامه و شاهنامه ایل ممبینی: از حمله اسکندر تا جنگ دشت شیرم‍م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ف‍ی‍ظ ال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬
643
مجموعه اشعار کمی دورتر از فاصله‌ها
پروانی، ناصر‏‫۱۳۹۳.‬
644با نگاهت حرف دارمکاظم‌پور، زهرا‏‫۱۳۹۳.‬‬
645رفتنی: مجموعه شعرنورانی، سیدایمان‏‫۱۳۹۳.
646وقتی که خواب بودماحمدی کلته، محمد‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
647اینجا پاییز قدم می‌زندآذرافشان، مینا‏‫۱۳۹۳.‬
648نفسی برای پروازآهنگی، نسرین‏‫۱۳۹۳.‬
649من دن کیشوتی بی‌دولسینه آرضایوف، رسول‏‫۱۳۹۳.‬
650گنجشک‌های ایل‌اشی‌مشیطهماسبی، محمدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
651۲۵ نجوا سايه‌ روشنی از خيالمیرحسینی، منصور‏‫۱۳۹۳.‬
652چند رویا مانده تا طلوع رنگین‌کمانص‍ال‍ح‍ی‌، سیدع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
653دره‌ی ماروسبختیاری، اسماعیل‏‫۱۳۹۳.‬
654دوئل دو صندلی خالیرفعتی، مجید‏‫۱۳۹۳.‬
655در کوچه باغ‌های کیلانحاجی‌قنبری، نصرت‌الله‏‫۱۳۹۳.‬
656برای آنکه دیگر تنها نام گلی نیستبزرگی، شعبان‏‫۱۳۹۳.
657مرا ببخشکارور، آزاده‏‫۱۳۹۳.‬
658پرواز در بادسلمانی، مجید‏‫‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
659رویاشیرازی، زهرا‏‫۱۳۹۳.‬‬
660از گلوی زخمی شبدودانگه، محرمعلی‏‫۱۳۹۳.‬
661تردید تا خورشیددودانگه، محرمعلی‏‫۱۳۹۳.
662فصل گل‌کردن چشمان تودودانگه، محرمعلی‏‫۱۳۹۳.‬
663رمز شبانهامیدزاده، حیدر‏‫۱۳۹۳ .‬
664بیگانهافشاری، احسان‏‫۱۳۹۳.‬
665بوستان مایانغ‍لام‍ی‌ م‍ای‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
666مجموعه شعر دار قالیپورجعفری‌ جوزم، مریم‏‫۱۳۹۳.‬
667بیوه‌مرگی تهرانرضایی، بهاره‫۱۳۹۳.‬‬
668سایه‌هامجیدی‌نژاد، رضا‏‫۱۳۹۳‭‬.
669خنده‌های عزادارعلی‌زاده، مینا‏‫۱۳۹۳‭‬.‭‬
670بادها، کجا می‌میرندآذری، حسن‏‫۱۳۹۳.‬‬
671اینها که در زیر پوست تو ایستاده‌اندفخرکننده، علیرضا‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
672مته در منقار دارکوبصدقیانی، مهریار‏‫۱۳۹۳.‬
673شاپرکداوودی، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
674سرنهانفلاحی، علی‌اکبر‏‫‬۱۳۹۳.‬
675نیلوفری در قلب مردابک‍وش‍ک‌ ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
676آن‌گاه که درآمدی خورشید زانو زدک‍وش‍ک‌ ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬‬
677شهر خدانظری، سعید‏‫۱۳۹۳.‬
678خلوت دلسادات‌پور، سیدباقر‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
679کتاب بی‌هودگیمعمار، داریوش‏‫۱۳۹۳.‬
680‏‫اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت…‬م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
681
یک سبد احساس
شجاعی، ژیلا‏‫۱۳۹۳.‬
682شبلی و آتشق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
683پروانگیآرنگ، نعیمه‏‫۱۳۹۳.‬
684از آن حوالی، حوالی دوستجیناک، طاهر‏‫۱۳۹۳.‬
685دم‌های بی وادمیاغی‌تبار، علی اکبر‏‫۱۳۹۳.‬
686شب کبود شیشه‌اییعقوبی، مرضیه‏‫۱۳۹۳.‬
687حباب شکسته‌ی ماه شعرنوری، مازیار‏‫۱۳۹۳.‬
688نامه‌ی منفلکی، یوسف‏‫۱۳۹۳.‬
689عاشق ماشقع‍ب‍دال‍رض‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
690مرثیه برای یک موش تنها یا روزگارهای اضافهقانون، پژمان‏‫۱۳۹۳.‬‬
691
گرسنگی در شاخ آفریقا در سومالی
مهرداد، پیمان‏‫۱۳۹۳.‬
692یادگاری به پدر و مادرمجواهری، علی‏‫۱۳۹۳.‬
693شکل وارونه‌ی دریا در شکلشهرجو، یدالله‏‫۱۳۹۳.‬
694صد پنجره در حنجرهذوال‍ری‍اس‍ت‍ی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ص‍درا‏‫۱۳۹۳‬.
695
زلال معرفت
جعفری، عبدالمجید‏‫۱۳۹۳.
696این واژه‌های موزونحریری‌مطلق، نگار‏‫۱۳۹۳.‬
697مستقیم آزادیبرزنونی، فهیم‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
698خیانت با وقت قبلیبرزنونی، فهیم‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
699زنی در لباس‌های روی بند: مجموعه شعر آزادیاوری، رضا‏‫۱۳۹۳.‬
700
آوای دل
نقدیان، ابوالقاسم‏‫۱۳۹۳.‬
701سلام رفیقمعصومی آبکنار، سیدواحد‏‫۱۳۹۳.‬
702فریاد بی صدا (مجموعه شعر)کاظمیان، منصوره‏‫۱۳۹۳.‬
703آواز لالسهرابی، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
704آتشفشان خاموشخمجانی‌فراهانی، احمد‏‫۱۳۹۳.‬
705مجوز سکوتحبیبی تمیجانی، محمد‏‫‏۱۳۹۳.‭‬‬
706ترانه‌های دلکش: مجموعه شعرپارسا، مسعود‏‫۱۳۹۳.‬
707ناخودآگاه منی تو (مجموعه ترانه)هادیان، مهران‏‫۱۳۹۳.‬
708یادگار قلممیاندهی، محسن‏‫‬۱۳۹۳.
709شاعری در باغ وحشاک‍رم‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
710روح‌افزا: گزیده غزلیاتقنایی‌آرانی، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
711شورش شماف‍ردی‌، اص‍غ‍ر‏‫۱۳۹۳.‬‬
712ماه را باید تماشا کرد و رفتیاراحمدی، رسول‏‫۱۳۹۳.‬
713از نفس افتادهرییسی، خاتون‏‫‬‏۱۳۹۳.
714ریحانتقی‌پور، مرضیه‏‫‬۱۳۹۳.
715زمزمه‌هایی در سکوتانصاری، خدیجه‏‫۱۳۹۳.‬
716شکوفه‌های غمچیذری، نسرین‏‫۱۳۹۳.‬
717البرز تا خزرخلج، بهرام‏‫۱۳۹۳.‬‬
718دیوانگیقربانی، سهراب‏‫۱۳۹۳.‬
719رد پای برف بر دشت بی‌قراری ماترقی، محسن‏‫۱۳۹۳.‬
720اسیر عشقعرب‌گل، مریم‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
721تقاسیمشاه محمدی، شکوفه‏‫۱۳۹۳.‬
722در کوچه‌های خلوت بن‌بستمنصور، مبینا‏‫۱۳۹۳.‬
723کمند عشقامینی، داود‏‫۱۳۹۳.‬
724رویای کودکان بی‌سرزمینصارمی‌شهاب، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
725بی تو آشوبم: ترانه‌های فارسیکدخدایی، پرویز‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‭‬‬‬
726مسافرعلی‌پور، لیلا‏‫۱۳۹۳.‭‬
727از رنگ باستانی چشمانت: (منظومه)غلامی، محمد‏‫‬‌۱۳۹۳.
728بارانی‌هاموسوی، شهلا‏‫۱۳۹۳.‬‭‮‬‬
729سایه‌های آفتاب‌زدهورشوئی، مریم‏‫‏۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
730برای آسمانشهیدثالث، فرناز‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‭‮‬‬‬‬
731بچه‌های سربیبرزنونی، فهیم‏‫۱۳۹۳.‬
732خوشه‌چین : دیوان اشعار ( فارسی ـ گزی)احمدی، حسن‏‫‬۱۳۹۳.
733
این روزها واقعی نیستم
اسلامی، ساناز‏‫۱۳۹۳.‬
734قیل و قال کودکیشید، گلشید‏‫۱۳۹۳.
735‏‫تفاوط‌هایت با رجاله‌های بی‌تفاوت‬(مجموعه شعر)صاحبی، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
736
ناجی بیقرار
احمدی، سعیده‌سادات‏‫۱۳۹۳.‬
737مهر میهنمحمودی فراهانی، علی‏‫۱۳۹۳.‬
738سطرهای تنبلخلیلی‌جهرمی، سارا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
739در کوچه آدینه‌هاپورعیسی، حمید‏‫۱۳۹۳.‬
740چکه چکه عاشق شدمبهبهانی، سرور‫۱۳۹۳.‬
741گلچین حسینیحسینی، سیدعلم‏‫۱۳۹۳.‬
742گاهی به رنگ خاطره‌هایتم‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍ود‏‫۱۳۹۳.‬
743به مته فکر می‌کنمفتحی، مریم‏‫۱۳۹۳.‬
744خوردن والیوم، زیر آفتابجهانشاهی، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
745یکشنبه ابدیضحاکی، مژگان‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
746‏‫حرف‌هایی به شکل شعر‬حسینی، فادیه‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
747مردی که قاتل خود را کشت!غنی‌طبع، پوریا‏‫‬‬‬‬۱۳۹۳.
748عصر انتظارواث‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‮
749‏‫انار فکر می‌کنم: شعرهای آزاد‬حدادی، زهرا‏‫۱۳۹۳.‬
750خلوت دلعصاری‌مهابادی، علی‌اکبر‏‫۱۳۹۳.‬
751پاره‌های دل : مجموعه اشعار ویژه فاطمیهروشن‌روان، مجتبی‏‫۱۳۹۳ -‏
752
قطار اندیمشک
ق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬
753کهکشانش‍ه‍رام‌، م‍ص‍طف‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
754راز عطش مجموعه شعر مذهبیتوانا، غلامحسین‏‫۱۳۹۳.‬
755ذهن سفیدطلوع‌اصل، فاطمه‌زهرا‏‫۱۳۹۳.‬
756هوای دلت شرجی استرمضانی‌پور، سیمین‏‫۱۳۹۳.‬
757آبنامهشاکری، سیدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
758امر به معروف و نهی از منکر در آیینه شعرخ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌‏‫۱۳۹۳.‬
759فرود هیچ پرنده‌ای اضطراری نیستحسینی، منیره‏‫۱۳۹۳.‭‬
760رستگارانکشاورز، رحمان‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
761چکاوکرفیع، محمدصادق‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
762دیوان ملازلفعلی کرانی‌بختیاریک‍ران‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، زل‍ف‍ع‍ل‍ی‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
763جغور بغور : مجموعه شعر طنزمهدی نژاد، امید‏‫۱۳۹۳.‬
764الا دختر…مهدی نژاد، امید‏‫۱۳۹۳.‬
765برگ سبزجهرمی، محمدتقی‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
766این درخت یک ستاره کم داردخالقی، امیر‏‫۱۳۹۳.‬
767قند منترحسینی، سیدابوالفضل‏‫۱۳۹۳.‮
768قلم‌داد: مجموعه شعر طنزاستاداحمد، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬
769پای لرز خربزه (مجموعه اشعار طنز) غزل- مثنوی- رباعی- تک بیتعلیدوستی‌شهرکی، همایون‏‫۱۳۹۳.‬
770
آشفته
دربندی، احمد‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
771نجوای سحری‌: مجموعه اشعار مذهبی و اخلاقیجعفری، محمدرضا‏‫‬‌۱۳۹۳.
772
نواهای عاشورایی و انتظار
کهنسال سرخ‌ زو، سکینه‏‫۱۳۹۳.‬
773محراب شکسته ۴رحیمی، یوسف‏‫۱۳۹۳.‬
774پرستوهاشاهقلی، بهجت‏‫۱۳۹۳.‭‬
775دیوان شوریشفیع‌پور، عبدالله‏‫‬‏۱۳۹۳.
776می‌خواندم مادرفتحی، آسیه‏‫‬‬۱۳۹۳.
777دیوان اشعارم‍درس‌ ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‭‬
778
عطر صدای تو: ۱۲۰ شعرآزاد ۱۳۵۷-۱۳۵۰
ثانی، محمدعلی‏‫۱۳۹۳.‬
779واژه‌های سرگردان: مجموعه شعر سپیدعطار، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
780از ابرهای تشنهم‍ن‍ص‍وری‌، ح‍ی‍در‏‫۱۳۹۳.‬‬
781منظومه یاسینحقیقی‌پور، زینب‏‫‏‫‏۱۳۹۳.‬‬
782پی من نگردیدزمانی، یاسین‏‫‬‬‬۱۳۹۳.
783تنگناکجور، داریوش‏‫‬‌‌۱۳۹۳.
784آرزوهای آرمانیرحمت‌زاده، آرمان‫۱۳۹۳.‬
785نه تو را دارم نه خودم راسلیمانی، سیدشاهین‏‫۱۳۹۳.‭
786شیهه‌های آذرخش: (گزیده شعر سپید)آلگونه جونقانی، مسعود‏‫۱۳۹۳.
787هندوآباد برگی از کتاب اردستان ( منظومه ، اشعار و اصطلاحات محلی )خبازیان، علیرضا‏‫۱۳۹۳.‬
788
حماسه سرای مرعشی
مرعشی، محمدعلی‏‫۱۳۹۳.‬
789اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ: گزینه شعر و گشت‌و‌گذار آن سال‌هاص‍ال‍ح‍ی‌، سیدع‍ل‍ی‌‏‫۱۳۹۳.‬
790
احرام اشک
ح‍اف‍ظی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
791شهرزادهای بی گیسوحیدری، فریبا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
792دهلیز خاطراتبوری‌پور، علی‌اکبر‏‫۱۳۹۳.‬
793مرخصیکریمی، امین‏‫۱۳۹۳.‬
794مجموعه اشعار آیینی آه یاسمحمدی، محمدمهدی‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
795دعای ابوحمزه ثمالی: نیایش منظومقاسم‌ علی‌نژاد شیرازی، مسعود‏‫۱۳۹۳‬.
796
اشک لاله‌ها
صالحی، دوستعلی‏‫۱۳۹۳.‬
797از زخم‌های ایلعاصم اردبیلی، صالح‏‫۱۳۹۳.‬
798زمزمه عشقنریمانی، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
799گلچین نوروزین‍وروزی‌، س‍ردار‏‫‬‌۱۳۹۳.‬
800‏‫منظومه‌ی الله الله حسین وینا‮‬‮‬کربلایی، سعید‏‫۱۳۹۳.‮‬
801ما کو تا اونا شیم؟ مجموعه شعر طنزاک‍س‍ی‍ر، اک‍ب‍ر‏‫۱۳۹۳.‬
802شرح سفر زیارت( با زبان شعر و نظم)…ن‍اظران‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود‏‫۱۳۹۳.‮
803سکوت فرفره‌ی کوچکی بود که در باد می‌چرخیداحمدی، احمدرضا‏‫۱۳۹۳.‬
804
چغوک اوچکو
نیک‌نفس، حمید‏‫۱۳۹۳.‬
805سرزمین دردهای کوچک منعباس‌زاده بانقی، احمد‏‫۱۳۹۳.‬
806زمزمه‌های شب بارانیدودانگه، محرمعلی‏‫۱۳۹۳.‬
807ترجمه منظوم و منثور عارفانه دعای صباحشیرازیان، علی‏‫۱۳۹۳.‬
808چون مسیحطاهرخانی، عادل‏‫۱۳۹۳.‬
809آیینه‌ها دروغ نمی‌گویندصفائیان، نسرین‏‫‬۱۳۹۳.
810بدرنامه: مجموعه سروده‌های…بینای‌مطلق، حمید‏‫۱۳۹۳.‬
811شاید خدا… شاید عشق…فرخاری، ابوالفضل، ۱۳۷۱‏‫۱۳۹۳.‭‬
812سایمونواحدی اردکانی، مهدی‏‫‬‏۱۳۹۳.
813تیتر پایانین‍ث‍ری‌، ه‍ای‍ده‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
814صد داستان منظومت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
815دختری از جنس لیلیحیدری، حانیه‏‫۱۳۹۳.‬‬
816زیبا صنم: گزیده اشعار به انضمام چند داستان کوتاهسلطان، صنم‏‫‬‬۱۳۹۳.
817
آشنای عشق
بزرگی راد، مرضیه‏‫۱۳۹۳.‬‬
818آقای شوالیه: رویا به روایت حنیفروی‍ای‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬
819شهر هزار‌کوچهزرین‌کلاه، همتعلی‏‫۱۳۹۳.‬
820شعری که زندگی استشیرین‌بیان، فرامرز‏‫۱۳۹۳.‬
821دیوان غمانه: نخستین دیوان به سبک دوبیتی‌های تک‌مطلعیقنبری‌ سرداراکبری، مهرزاد‏‫۱۳۹۳.‬
822
ه‍م‍دلان‌ ع‍اش‍ورا
غ‍ف‍اردوس‍ت‌، ن‍اص‍ر‏‫۱۳۹۳.‬
823دعای کمیل (با ترجمه منظوم)بابادی، پرویز‏‫۱۳۹۳.‬
824غروب خورشید (دعوت‌شدگان در بند)اح‍م‍دی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬
825انوارالحیاهام‍ام‍ی‌ف‍ر دزف‍ول‍ی‌، سیدض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌‏‫۱۳۹۳.‬
826
نغمه حسینی
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌‏‫۱۳۹۳.‬
827‏‫ المایة مرآةالالباب فی نظم‌القواعدالمنطقیة‬شریفی بیدگلی، رضا‏‫۱۳۹۳.‬
828
بادهای خزانی
طالبی، محمدعلی‏‫۱۳۹۳.‭‬
829ماه می‌رقصدح‍س‍ی‍ن‍ی‌، آزاده‌‏‫۱۳۹۳.‬
830عاشقانه‌هایی برای من و توبهشتی‌تبار، فاطمه‏‫۱۳۹۳.‬
831این همه یوسفق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫۱۳۹۳.‬‬
832شمیم عشقحقگو، جمشید‏‫۱۳۹۳.‬
833مصایب‌الحسین( مداحی، نوحه ، سینه‌زنی)تربتی‌ملایری، اسداله‏‫۱۳۹۳.‬
834
میثاق دوست
امید باراندوزی، سیما‏‫۱۳۹۳ .‬‬
835زیارت عشقع‍ل‍وی‌ ب‍ل‍داج‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌‏‫۱۳۹۳.‬
836
پیغمبر خنده‌آور
صادقی زرینی، عباس‏‫۱۳۹۳.‭‬
837نسیم محبتروشنعلی، محمود‏‫۱۳۹۳.‬
838مثنوی خداجعفری، نجمه‏‫۱۳۹۳.‬
839در خاطره مجنونرف‍ی‍ع‍ا، ق‍اس‍م‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
840بیا اهل شهیدآباد باشیمفردوسی، هادی‏‫۱۳۹۳.‬
841تحریر تاریخ بخاراشهزادی، علی‏‫۱۳۹۳ -‏
842‏‫چیستان وجود‮‬ن‍ج‍ف‍ی‌ س‍وه‍ا، اس‍ک‍ن‍در‏‫۱۳۹۳.‮‬
843دنیا بدون من تنهاستاسلامی، سحر‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
844مجموعه شعر زندگیجمادی، احمد‏‫‌۱۳۹۳.‬
845به هیچ عنواناستاداحمد، مهدی‏‫‌۱۳۹۳.‬
846دیوان فرزانه‌فر بیرجندیفرزانه‌فر، احمد‏‫۱۳۹۳-۱۳۹۰.‬‬
847
عشق پاره‌وقت
راهب، علیرضا‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‮‬‬
848بی تو انگار جهان تعطیل است: مجموعه شعر و نقاشیگوهرشاهی، راشین‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
849
اثر انگشت عشق
صبری، امید‏‫۱۳۹۳.‬
850قلم عشقجعفر‌پور بروجنی، حکیمه‏‫‬۱۳۹۳.
851   
852
اختر تابان
محتشم شروانی، ابوالقاسم‌بن‌ محمدعباس‏‫۱۳۹۳.‬
853
‏‫چشمه باشی محله سینین ۳۷ نجی قاپیسی‮‬
جباری‌طوی، مهین تاج‏‫۱۳۹۳.‮‬
854
عبور از تنهایی
لولاآور، سیده‌هما‏‫۱۳۹۳.‬
855منم درگیر بارونمسلطانی، مهسا‏‫۱۳۹۳.‬
856خال در سفیدی چشمانتموسوی، هوشنگ‏‫‬‏۱۳۹۳.
857خیس‌تر از بارانمنگلی‌پور، منصور‏‫۱۳۹۳.‬
858بی عنوانزارعی، فاطمه‏‫‬‌۱۳۹۳.
859خنده‌های امپراتوراحسان‌پور، رضا‏‫‬۱۳۹۳.
860عاشقانه‌های سهراب سپهریس‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌‏‫۱۳۹۳.‬
861ولایت‌نامه مفاهیم فارسی و منظوم تمام خطبه‌ها و نامه‌های امیرالمومنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه در ۸۹۴۲ بیت شعر به سبک‌های گوناگون ادبی…ی‍ث‍رب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اوس‍ط‏‫۱۳۹۳.‬
862
چگونه شمر شویم
صادقی زرینی، عباس‫۱۳۹۳.‭‬
863اختران تابناکداداش‌زاده، عباس‏‫۱۳۹۳ .‬
864پرتو عشقمحمدپور، ثریا‏‫۱۳۹۳.‬
865برگ سبز درویشاع‍ت‍دال‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌‏‫۱۳۹۳.‬
866مولود‌نامه فارسیش‍م‍س‌ ق‍ری‍ش‍ی‌‏‫، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌‬‏‫۱۳۹۳.‬
867چهل فانوسخاکی‌بختیاروند، جهانگیر‏‫۱۳۹۳.‬
868پیامک مهدوی عجل تعالی‌الله فرجه‌‌الشریفگلی‌پور، مریم‏‫۱۳۹۳.‮
869
دیوان منتظر
بهبهانی‌دیزجی، حسین‏‫۱۳۹۳.‬
870دل خوش سیری چند (عرفان عملی در زندگی سهراب سپهری)ترابیان‌پور، علی‏‫۱۳۹۳.‬
871
دیوان خون‌نگار
بخشی‌پور، تیمور‏‫‏‫‬۱۳۹۳.‬‬‬
872هفتاد گل زردلوطیج، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
873‏‫چشم‌انداز شعر معاصر استان سمنان‬یعقوبی، حسن‏‫۱۳۹۳.‬‬
874‏‫غروب آیینهکاشانی‌ راد، حسینعلی‏‫۱۳۹۳.
875شهریار شهر عشقشاهمرادی، سیدمحمد‏‫۱۳۹۳.‬‬
876انگشت و ماه: خوانش دوازده شعر احمد شاملوپ‍اش‍ائ‍ی‌، ع‍س‍ک‍ری‌‏‫۱۳۹۳.‬‬
877
آشنایی با مهدی اخوان ثالث
میرحسینی‌مطلق، سیده‌زهرا۱۳۹۳
878
در زلال زبور عجم اقبال لاهوری
خ‍رس‍ن‍د، پ‍روی‍ز‏‫۱۳۹۳.‬
879نیست‌انگاری و شعر معاصرم‍ی‍رش‍ک‍اک‌، ی‍وس‍ف‍ع‍ل‍ی‌‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
880آوای دلرحمتی، صفوت‌الله‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
881سرگذشت و شناخت چهارده معصوم به صورت موزون و دروسی راجع به طب روان‌تنیرش‍ی‍دی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌‏‫۱۳۹۳.‬
882
شعر زندگانی فاطمه‌الزهراالبتول علیها‌السلام در مثنوی ریحانه‌الرسول
سیداسماعیلی، محسن‏‫۱۳۹۳.‬
883
پنجره فولاد
مجیدی، رضا‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
884دلم برای باغچه میسوزد: بازتاب سنت و مدرنیته در اشعار فروغقاسم‌نیا، مهدی‏‫۱۳۹۳.‬
885
آیینه‌ی پاک: شامل مقالات – رسالات – بیانات و اوزان و اشعار
پاک، علی‌اصغر‏‫۱۳۹۳.‬
886
مرگ فرزند شاعر حیدربابا
رش‍ادت‍ی‌، ب‍اق‍ر‏‫۱۳۹۳.‮
887آغازگر شعر نو نازک‌الملائکه یا نیما یوشیج؟کاظم شیرودی، مرتضی‏‫۱۳۹۳.‬
888
احوال و آثار زیب‌مگسی و دیوان نویافته‌ی او
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ت‍ی‍غ‌، م‍ری‍م‌‏‫۱۳۹۳.‬
889
تقطیع در اشعار پروین اعتصامی
مامنه، طوبی‏‫۱۳۹۳.‬
890تقاطع گمان‌های بی دهان: مجموعه شعرب‍ی‍زار گ‍ی‍ت‍ی‌، م‍س‍ع‍ود‏‫۲۰۱۴م.‬
891
سیری در قصیده‌ی صحراویه‌ی علامه حسن‌زاده‌آملی
طرف، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
892
عرفان علامه اقبال ( از نظر یک مورخ اروپایی ادیان)
ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌‌م‍اری‌‏‫۱۳۹۳.‮
893
گلزار میرزا محمد باقر نقاش‌باشی‌دهنوی ادیب ،‌قلمدان‌ساز…
کمالی، مصطفی‏‫۱۳۹۳.‬
894
چهار مقاله درباره زندگی و شعر سهراب سپهری
اسلامی اصل، صغری‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
895
آئینه‌دار رابطه: گفت‌وگو با نصرت رحمانی
رح‍م‍ان‍ی‌، آرش‌‫۱۳۹۳.‬
896مدخل‌شناسی شعر کهن استان سمناندرزی، محمد‏‫۱۳۹۳.‬
897مشک خودبوی: نگاهی به زندگی، آثار و اشعار استاد ابوالفضل قاضی‌اسدیولاش‍ج‍ردی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌‏‫‬‏۱۳۹۳.
898
مشک خودبوی: نگاهی به زندگی، آثار و اشعار استاد محمد خراطی ساوجی
ولاش‍ج‍ردی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌‏‫‬‏۱۳۹۳.
899
تحلیل زیباشناختی اشعار محمدرضا شفیعی‌کدکنی (م. سرشک) مجموعه «آیینه‌ای برای صداها»
حیدری، آرزو‏‫۱۳۹۳.‬
900
زیباتر از حقیقت: مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و نقد و نظرها
شادخواست، مهدی‏‫۱۳۹۳.
901
زنانه با فروغ
سالاری، مهتاب‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
902همراه آن لحظه‌های گریزان ‏‫۱۳۹۳.‬
903ارزش همدلی در اشعار نیما یوشیجفرامرزی، نرجس‌خاتون‏‫۱۳۹۳.‬
904مرمرشعرکرمانی‌نژاد، زینب‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
905همدلی یا ام‌ پاتی در اشعار فروغ فرخزادفرامرزی، نرجس‌خاتون‏‫۱۳۹۳.‬
906همدلی یا ام‌پاتی در اشعار مهدی اخوان ثالثفرامرزی، نرجس‌خاتون۱۳۹۳
907
همدلی یا ام‌پاتی در اشعار سپیده کاشانی
فرامرزی، نرجس‌خاتون‏‫۱۳۹۳.‬
908
ای تاریخ ما را به یاد داشته باش به همراه منظومه چهره طبیعت …
ب‍ادی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‌، ه‍وش‍ن‍گ‌‏‫۱۳۹۳.‬
909
بازتاب اندیشه‌های عرفانی مولانا در اشعار علامه حسن‌زاده‌عاملی
کامور، آنوش‏‫۱۳۹۳.‬
910
‏‫‭Nima Yoshij
نیما یوشیج۱۳۹۳