فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

کارگران راه

عطش نهاد راه پرآفتاب پرواز باد گرم خورشید بی شتاب خاموشی وسیع تک چادر سیاه شن ریزه های داغ چشمان خشک چاه طرحی ز چند مرد بر پرده غبار یک کوزه چند بیل ف…

عطش نهاد
راه پرآفتاب
پرواز باد گرم
خورشید بی شتاب
خاموشی وسیع
تک چادر سیاه
شن ریزه های داغ
چشمان خشک چاه
طرحی ز چند مرد
بر پرده غبار
یک کوزه چند بیل
فرسودگی و کار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج