فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

هایی

سرچشمه رویش هایی دریایی پایان تماشایی تو تراویدی باغ جهان تر شد دیگر شد صبحی سر زد مرغی پر زد یک شاخه شکست خاموشی هست خوابم برد خوابی دیدم تابش آبی در…

سرچشمه رویش هایی دریایی پایان تماشایی
تو تراویدی باغ جهان تر شد دیگر شد
صبحی سر زد مرغی پر زد یک شاخه شکست خاموشی هست
خوابم برد خوابی دیدم تابش آبی در خواب لرزش برگی در آب
این سو تاریکی مرگ آن سو زیبایی برگ اینها چه آنها چیست ؟ انبوه زمان چیست ؟
این می شکفد ترس تماشا دارد آن می گذرد وحشت دریا دارد
پرتو محرابی می تابی من هیچم : پیچک خوابی بر نرده اندوه تو می پیچم
تاریکی پروازی رویای بی آغازی بی موجی بی رنگی دریای هم آهنگی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج