فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

مثنوی در یاد صانع یکتا و انوار پیدا ایزد متعال

بنام نور حق ، نور خداییکه بخشد بر دل و جان روشناییخدای هر دو عالم ، باغ و بستانکه از نور رخش روئیده ریحانخدایی کز جمالش جمع مخلوقشدند آئینه دار پیش و …

بنام نور حق ، نور خداییکه بخشد بر دل و جان روشنایی
خدای هر دو عالم ، باغ و بستانکه از نور رخش روئیده ریحان
خدایی کز جمالش جمع مخلوقشدند آئینه دار پیش و مسبوق
به گل گر روی آری او خدای استبه رود ار دیده داری او خدای است
جهان آئینه دار روی حق استریاحین جلوه ی گیسوی حق است
اگر چه ذات ایزد جسم و جان نیستبه چشم هر کس و نا کس عیان نیست
ولی بر عاشقان خود را عیان کردخود از کام علی وحی اش بیان کرد
کند معشوق بر عاشق تجلیدهد وصلش به مهجوران تسلی
از این رو بر علی (ع) حق جلوه داردعلی (ع) شب ها ز هجران اشک بارد
خداوند جهان و هر دو عالمکند روشن دل از هجران و ماتم
چه خوش خواجو سرود این بیت زیبادر آن “نوروز و گل” ، منظوم یکتا
« به نام نقش بند صفحه ی خاکعذار افروز مه رویان افلاک »

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج