فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

غزلی به تضمین با رودکی سمرقندی در غم شهادت حضرت سیّد الشهدا (علیه السّلام)

«آمد بهار خرَّمِ با رنگ و بوی طیب»با رنگ لاله گون شقایق دو صد عتیبشد رنگ خون جهانِ دل و دیده ی حزینچون گشت باغ جهان عنبرین ز طیبزلف بنفشه ، …

«آمد بهار خرَّمِ با رنگ و بوی طیب»با رنگ لاله گون شقایق دو صد عتیب
شد رنگ خون جهانِ دل و دیده ی حزینچون گشت باغ جهان عنبرین ز طیب
زلف بنفشه ، روی سمن لاله گون شده است«چون زلف نو عروس به حنّا شده خضیب»
سوز و جفا به آلِ عَبا لشکری بکردلشکر ز سوز و ماتم و غم ، ناله ی مجیب
آن ابر تیره بین که عزا پوش اولیاست«وآن رعد بین که ناله کند از غم نصیب»
اینسان جفا که عاشِرِ مه شد به ماریهآمد عیان به دیده کجا از کف رقیب؟
در دشت نینوا که نوا شد نهان به خاکمی روید این درخت محبت چنین غریب
این ماتمی که از کف شمر است در عیانبود از ازل به چشم دو عالم بسی عجیب
رامش نیافت جان و دل از هجر یار ماکآن یار ماست در دو جهان ناطق و خطیب
ماتم روا نمود به جان هجر دلبرمدر غم نبود بهر دلم یاور و حبیب
تا عالم است باقی و تابنده است ماهاکسون شده است رخت سما حلّه ی قصیب
تا نفخ صور آید و قانع کند جهانوز آن صدای رعد به عالم زند نهیب
کای خاکیان رسیده کنون موعد وصالبشنو شمیمِ انس ، از این صوتِ بس مهیب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج