فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٩: گل خواهد کرد از گل ما

گــل خــواهــد کــرد از گــل مــاخاری که شکسته در دل مااز کــوی وفـــا بـــرون نــیــائیــمدامـن گـیـر اسـت مـنـزل مـامـرغـان حــرم ز رشــک مـردنـدچـو…

گــل خــواهــد کــرد از گــل مــاخاری که شکسته در دل ما
از کــوی وفـــا بـــرون نــیــائیــمدامـن گـیـر اسـت مـنـزل مـا
مـرغـان حــرم ز رشــک مـردنـدچـون بـال فشاند بـسمل ما
نـام گـنـهـی نـبــرد تــا کـشــتمـا را بـه چـه جـرم قـاتـل ما
کـــار دگـــر از صـــبـــا نــیــامــدجـز کشتـن شمع محـفل ما
بی رحمی برق بین چه پرسیاز کـشـتــه مـا و حـاصـل مـا
خــنــدد بــه هــزار مــرغ زیــرکدر دام تــو صــیـد غــافـل مـا
هاتـف آخـر بـه مـکـتـب عـشـقطـفـلی حـل کرد مشـکل ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج