فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٩: کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را

کـی رفـتـه ای زدل کـه تـمـنـا کـنـم تـو راکی بـوده ای نهفته که پـیدا کنم تـو راغیبـت نکرده ای که شـوم طـالب حـضـورپـنهان نگشتـه ای که هویدا کنم تـو را…

کـی رفـتـه ای زدل کـه تـمـنـا کـنـم تـو راکی بـوده ای نهفته که پـیدا کنم تـو را
غیبـت نکرده ای که شـوم طـالب حـضـورپـنهان نگشتـه ای که هویدا کنم تـو را
بـا صـد هـزار جـلـوه بـرون آمـدی کـه مـنبـا صـد هـزار دیده تـمـاشـا کـنـم تـو را
چـشمم بـه صد مجـاهده آیینه سـاز شدتا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را
بــالـای خـود در آیـنـه چـشـم مـن بـبـیـنتــا بــا خـبــر زعـالـم بــالـا کـنـم تــو را
مـسـتـانـه کـاش در حـرم و دیـر بــگـذریتـا قـبـله گاه مؤمن و تـرسـا کنم تـو را
خـواهم شـبـی نـقـاب ز رویت بـر افـکـنمخـورشید کعبـه، ماه کلیسـا کنم تـو را
گـر افـتـد آن دو زلف چـلیپـا بـه چـنگ منچـندین هزار سـلسله در پـا کنم تـو را
طوبی و سدره گر به قیامت به من دهندیک جـا فـدای قـامـت رعـنـا کـنم تـو را
زیـبــا شـود بــه کـارگـه عـشـق کـار مـنهر گـه نظـر بـه صـورت زیبـا کـنم تـو را
رسـوای عالمی شـدم از شـور عاشـقیتـرسم خـدا نخواستـه رسوا کنم تـو را
بـا خـیل غـمـزه گـر بـه وثـاقـم گـذر کـنیمـیـر سـپـاه شـاه صـف آرا کـنـم تـو را
جــم دسـتــگـاه نـاصـردیـن شـاه تــاجــورکـز خـدمتـش سـکندر و دارا کنم تـو را
شـعرت ز نام شـاه، فروغی شـرف گرفتزیبـد کـه تـاج تـارک شـعـرا کـنـم تـو را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج