فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٩٦

اندرین دوران مجـو راحـت که کس آسوده نیستطبـع شادی جـوی از غم یکنفس آسـوده نیسـتدر زمــان نــاکــســان آســوده هـم نـاکــس بــودناکسی نتـوان شدن گر چـن…

اندرین دوران مجـو راحـت که کس آسوده نیستطبـع شادی جـوی از غم یکنفس آسـوده نیسـت
در زمــان نــاکــســان آســوده هـم نـاکــس بــودناکسی نتـوان شدن گر چـند کس آسوده نیست
هـرچــه در دنـیـا وجــودی دارد ار خـود ذره اسـتاز خـلـاف ضـد خـود او نـیـز بـس آسـوده نـیـسـت
گـرچـه خـاکـش در پـناه خـویشـتـن گـیرد چـو آبزآتـش ار ایمـن بـود از بـاد خـس آسـوده نـیـسـت
انـدرین دوران کـه خـلـقـی پـای مـال مـحـنـت اندگر کسی دارد بـنعمت دسـت رس آسوده نیست
آدمــی تــلــخ عــیــش از ظــالــمــان تــرش رویهمـچـو شـیرینـی زابـرام مـگـس آسـوده نـیسـت
گرچه در زیر اسب دارد چون کسی بالای اوستچـون خـران بـارکش زین بـر فرس آسـوده نیسـت
از بــرای آنـکــه مــردم انــدرو شــر مــی کــنـنــدشب ز بیم روز چون دزدان عسس آسوده نیست
مـرغ کـورا جــای انـدر بــاغ بــاشـد چــون درخـتگـر بـگـیـری ور بـداری در قـفـس آسـوده نـیسـت
از پــی تــحــصـیـل آسـایـش مـبــر بــسـیـار رنـجهـر کـه او دارد بآسـایش هـوس آسـوده نـیـسـت
سـیـف فـرغـانـی بـرنـجـسـت از فـراق دوسـتـانبـی جـمـال مـصـطـفـی روح انس آسـوده نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج