فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٤: ای گلستان حسن ترا بنده عندلیب

ای گلسـتـان حـسـن تـرا بـنده عندلیبدرد مـراسـت نـرگـس بــیـمـار تـو طـبـیـببـازم بـخـوان بـلـطـف و بـنازم ز در مـرانهـرچــنــد گــل نـیـاز نــدارد بــ…

ای گلسـتـان حـسـن تـرا بـنده عندلیبدرد مـراسـت نـرگـس بــیـمـار تـو طـبـیـب
بـازم بـخـوان بـلـطـف و بـنازم ز در مـرانهـرچــنــد گــل نـیـاز نــدارد بــعــنـدلــیـب
در حـال من نظـر کـن و از آه من بـتـرسکز عشق بهره مندم و از وصل بی نصیب
زنهار بـا غـریب و گدا لطـف کـن کـه مندر کـوی تـو گـدایم و در شـهـر تـو غـریـب
در شهر بـا تـوام خـبـر عشق فاش شداز اشکم این تـواتـر و از شعرم این نسیب
عقلم چـنان بـرفت که امروز عاجـزسـتز اصـلـاح مـن مـعـلـم وز ارشـاد من ادیب
حـسـنت رضـا نداد بـسـامـان (کـار) منلیلی روا نداشـت کـه مجـنون بـود لـبـیب
بـا روی چـون نگار تـو خـاک رهست گلبـا زلف مشـکبـار تـو درد سـرسـت طـیب
بـا جـز تـو دوستـی نبـود شغل اهل دلحـاشـا که دسـتـکار مسـیحـا بـود صـلیب
این بنده از وصال تو محروم بهر چیستاو در طـلـب مجـد و تـویی در دعـا مجـیب
تـیـر دعـای مـن بـنـشـانـه نـمـی رسـدالـرمـی قـد تــواتــر والـســهـم لـایـصـیـب
مــن داعــی تــوام بــاجــابــت امــیـدوارداعــیــک لــایــرد و راجــیـک لــایــخــیــب
نـبـود شـکـیـب از گـل روی تـو سـیف راتـا عـنـدلـیـب مـنـبــر گـل را بـود خـطـیـب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج