فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٢: آخر ای سرو قد سیب زنخدان تا چند

آخـر ای سـرو قـد سـیـب زنـخـدان تـا چـنـددل بــیـمـار مـن از درد تــو نـالـان تــا چــنـداز پــی یـافـتــن روز وصــالـت چــون شــمـعخویشتن سوختن اندر …

آخـر ای سـرو قـد سـیـب زنـخـدان تـا چـنـددل بــیـمـار مـن از درد تــو نـالـان تــا چــنـد
از پــی یـافـتــن روز وصــالـت چــون شــمـعخویشتن سوختن اندر شب هجران تا چند
زآرزوی لــب خــنــدان تــو هــر شــب مــا راخـون دل ریـخـتـن از دیـده گـریـان تــا چـنـد
گـل خــنـدانـی و مـا در غــم تــو گــریـانـیـمآخـر این گـریه مـا زآن لـب خـنـدان تـا چـند
آشــکــارا نــتـــوانــم کــه بـــرویــت نــگــرمعـشـق پـیدا و نـظـر کـردن پـنهان تـا چـنـد
تو چو یوسف شده بـر تـخت عزیزی بـجمالمن چـو یعـقـوب درین کلبـه احـزان تـا چـند
یک جهان بی خبر از مشرب وصلت سیرابقسم ما تـشنگی از چشمه حیوان تـا چند
دشمنان بـهر تـو ای دوسـت جـفاگوی منندبــردبــاری مـن و طـعـنـه ایـشـان تــا چـنـد
سـیف فرغانی از عشـق تـو سـودایی شـدخود نگویی تو که بیچاره بـدین سان تا چند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج