فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥: لب گل در تبسم آمد باز

لــب گــل در تــبــســم آمــد بـــازبــلــبــل انــدر تــرنــم آمــد بــازدهــن بـــی زبـــان گــل ز صـــبـــابـی لـب انـدر تـبـسـم آمـد بــازبـلـبـل …

لــب گــل در تــبــســم آمــد بـــازبــلــبــل انــدر تــرنــم آمــد بــاز
دهــن بـــی زبـــان گــل ز صـــبـــابـی لـب انـدر تـبـسـم آمـد بــاز
بـلـبـل از بـهـر سـرگـذشـت فـراقبــا گــل انـدر تــکــلــم آمـد بــاز
این همه چـیسـت هیچ می دانیحـسـن را عشق در دم آمد بـاز
بـر زمـین گـشـت آسـمـان گـون راایـنـک از لــالـه انـجــم آمـد بــاز
از شــکـوفــه درخــت قـنـد ز رنـگبــا زبــرپــوش قــاقــم آمــد بــاز
بــر گــریـبــان گـل چــو گـوی گـرهغنچه چون تکمه سرگم آمد باز
بــود چــون مـار مـهـره یـی وزخـارنـیش بـر دم چـو کـژدم آمـد بـاز
سبزه صحرا چو چشم روشن کردرونـقــش بــهـر مـردم آمــد بــاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج