فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥: تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن ها

تـو ای وحـشـی غـزال و هر قـدم از مـن رمـیدن هـامن و این دشت بـی پـایان و بـی حـاصل دویدن هاتو و یک وعده و فارغ ز من هر شب به خواب خوشمـن و شــب هـا و …

تـو ای وحـشـی غـزال و هر قـدم از مـن رمـیدن هـامن و این دشت بـی پـایان و بـی حـاصل دویدن ها
تو و یک وعده و فارغ ز من هر شب به خواب خوشمـن و شــب هـا و درد انـتــظـار و دل طـپــیـدن هـا
نصـیحـت های نیک انـدیشـیت گـفـتـیم و نشـنیدیچـهـا تـا پـیشـت آید زین نـصـیـحـت نـاشـنـیدن هـا
پـر و بـالـم بـه حـسـرت ریخـت در کـنج قـفـس آخـرخـــوشـــا ایــام آزادی و در گــلــشــن دویــدن هــا
کـنـون در مـن اگـر بـینـد بـه خـواری و غـضـب بـینـدکجا رفت آن به روی من به شوق از شرم دیدن ها
تـغـافـل های او در بـزم غـیرم کـشـتـه بـود امشـبنـبـودش سـوی مـن هـاتـف گـر آن دزدیده دیدن ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج