فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥٩: ای نرگس تو مست و لب تو شراب رنگ

ای نرگس تـو مست و لب تـو شراب رنگگل در چمن ز روی تو کرد اکتساب رنگمـن تــشـنـه وصـال تــوام لـطـف کـن مـراسـیراب بـوسـه کـن بـلبـان شـراب رنگتـو رنگ ر…

ای نرگس تـو مست و لب تـو شراب رنگگل در چمن ز روی تو کرد اکتساب رنگ
مـن تــشـنـه وصـال تــوام لـطـف کـن مـراسـیراب بـوسـه کـن بـلبـان شـراب رنگ
تـو رنگ روی خـود بـنقـاب از رهی مپـوشکـز روی تــو اثــر کـنـد انـدر نـقـاب رنـگ
گـر پــرتــوی ز روی تــو بــر آسـمـان فـتــدگیرد ز عـکس او چـو شـفق آفتـاب رنگ
چون گل ببوی من همه آفاق خوش شودگر من چو میوه گیرم از آن ماهتـاب رنگ
ما را بـتست نسبت و همچون تو نیستیمگــل رنـگ دارد و نـبــود در گــلــاب رنـگ
اجـزای خـاک و آب چـو وارسـت بـعد از آندیـگـر بـذات او نـگـرفـت انـتـسـاب رنـگ
مـا را دلـی پــر آتــش سـوداسـت تــا تــراپـیراهـن از هـواسـت بـر انـدام آب رنـگ
مطلوب عاشقان ز سخن ذوق نام تـستمـقـصـود تـشـنگـان نبـود از جـلـاب رنگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج