فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٤٨: عشق تو عالم دل جمله بیکبار گرفت

عـشــق تــو عــالـم دل جــمـلـه بــیـکـبــار گـرفـتبــخــتــیــار اوســت بــرمــا کــه تــرا یـار گــرفــتمـن اســیـر خــود واز عـشــق جــهـانـی بــیـ…

عـشــق تــو عــالـم دل جــمـلـه بــیـکـبــار گـرفـتبــخــتــیــار اوســت بــرمــا کــه تــرا یـار گــرفــت
مـن اســیـر خــود واز عـشــق جــهـانـی بــیـخــودمـن دریـن ظــلـمـت وعــالـم هـمـه انـوار گـرفــت
وقــــت آنـــســــت کــــه از روزن مــــا در تــــابــــدآفــتــابــی کــه شــعــاعــش در ودیــوار گــرفــت
بـلـبـل از غـلـغـل مـسـتـانـه خـود بـی خـبــرسـتکــه گــل از بــاغ بــشــهـر آمــد و بــازار گــرفــت
دوسـت در روز نـهـان نـیـسـت چـو آتــش در شـبلـــیــک نــورش ره ادراک بـــر ابـــصـــار گـــرفـــت
بــاغ وصــل تــو کــه هــجــران چــو ســر دیــوارشاز پـــی حــفــظ گــل وصــل تــو در خــار گــرفــت
هـســت مـلـکـی کـه ســلـاطــیـن جــهـانـدار آنـرانــتــوانــنــد بـــشــمــشــیــر گــهــر دار گــرفــت
حسن تو یوسفی و عشق تو روح القدسی استکـــه ازو مــریــم انــدیــشـــه مــن بـــار گــرفـــت
دل خـود را پـس ازین قـلـب نـخـوانـم چـو زعـشـقمـهـر هـمـچــون درم وســکـه چــو دیـنـار گـرفـت
دوســت چــون روی بــغــمـخــواری مـن کــرد مـراچه غم ار پشت زمین دشمن (خون) خوار گرفت
ســـیــف فــرغــانــی اگــر نــیــز مــرا قــدح کــنــدعـیـب او هـم نـکـنـم نـیـسـت بــر اغـیـار گـرفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج