فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٣٥: دلبر من که همه مهر جمالش دارند

دلـبــر مـن کــه هـمـه مـهـر جــمـالـش دارنـدهسـت چـون آیت رحـمت کـه بـفـالش دارندایـن هـمـا ســایـه کـه مـرغـان سـپــیـد ارواححــوصــلــه پــر زســیـ…

دلـبــر مـن کــه هـمـه مـهـر جــمـالـش دارنـدهسـت چـون آیت رحـمت کـه بـفـالش دارند
ایـن هـمـا ســایـه کـه مـرغـان سـپــیـد ارواححــوصــلــه پــر زســیـه دانـه خــالــش دارنـد
پـادشـاهی کـه زر سـکـه او مـهر ومـه اسـتنه اجـیریسـت کـه خـشـنـود بـمـالـش دارنـد
جـان فـدا کـرده و از شـرم بـضـاعـت خـجـلـندتـنـگ دسـتــان کـه تــمـنـای وصـالـش دارنـد
عاشقان گشتـه چـو موسی همه دیدار طلبکــاشــکـی تــاب تــجــلـی جــمـالـش دارنـد
خـلق بـی دیده همه چـیز بـبـینند چـو چـشمگــر در آیـیـنـه دل نــقــش خــیـالــش دارنــد
او بــمــعــنـی مـلــک و صــورت انـســان داردهمچو ریحان که در اشکسته سفالش دارند
لـیلـی مـن کـه جـهانی چـو مـنش مـجـنوننـدخـسـروان حـسـرت شـیرین مـقـالـش دارنـد
آل رخ بــر ســر یــرلــیـغ چــمــن زآن زده انــدلــالــه وگــل کــه مــثــال از رخ آلــش دارنــد
سیف فرغانی در عشق اگرش حالی هستاهـل مـعـنـی خـبــر از صـورت حـالـش دارنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج