فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٣٢: بکرشمه اگر از عاشق خود جان ببری

بـکـرشـمـه اگـر از عـاشـق خـود جـان بـبـریتـو بـراهـل دل ای دوسـت زجـان دوسـتـریبــود مـعـشـوقـه پــرویـز چـو شـکـر شـیـریـنای تـو شـیرین تـر ازو خـسـ…

بـکـرشـمـه اگـر از عـاشـق خـود جـان بـبـریتـو بـراهـل دل ای دوسـت زجـان دوسـتـری
بــود مـعـشـوقـه پــرویـز چـو شـکـر شـیـریـنای تـو شـیرین تـر ازو خـسـرو بـی داد گری
پای آن مسکین چون دست سلاطین بوسیدکــه تــو بــاری ز ســر زلــف بــدو درنـگــری
چــون نـبــخـشـیـد بآتــش اثــری زآب حـیـاتخاک راهی که تـو چـون بـاد بـرو می گذری
در هوای مـه روی تـو بـشـب هـرکـه بـخـفـتروز وصــل تــو بــیــابــد بــدعــای ســحــری
دیـده عـقـل چــو اعـمـی رخ خــوب تــو نـدیـدور بــرافـروخــت چــراغـی ز عــلـوم نـظــری
آدمــی وار اگـــر انــس نــگــیــری چـــکـــنــمتابدست آرمت ای دوست بافسون چو پری
بــنـده از عـشـق تــو گـه عـاقـل وگـه دیـوانـهخـاک از بـاد گهی سـاکـن وگاهی سـفـری
روح مـرده اسـت اگـر دل نـبـود زنده بـعـشـقمرد کورست چـو در چـشم بـود بـی بـصری
بــلــبــل مـهـر تــو در بــاغ دلــم دســتــان زدچه کند بـنده که چـون گل نکند جـامه دری
چـون تــوانـم رخ تــو دیـد چـومـن بــی دولـت(بـخـت آییـنـه نـدارم کـه در او مـی نـگـری)
سـیـف فـرغـانـی چـنـدانـکـه خـبـر گـویی ازوتـا تـرا از تـو خـبــر هـسـت ازو بـی خـبــری
تـا ننوشـی (چـو) عـسـل تـلخـی اندوهش رادهنی از سـخـنت خـوش نشود گر شـکری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج