فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٢٠: شکر اندر پسته پنهان وآب حیوان در شکر

شـکـر اندر پـسـتـه پـنهان وآب حـیوان در شـکرلـالـه بـر خـورشـید آن مـه دارد وگـل بـر قـمـرقــوت دل در غــم او چــون شــفــا در انـگـبــیـنراحـت جـان د…

شـکـر اندر پـسـتـه پـنهان وآب حـیوان در شـکرلـالـه بـر خـورشـید آن مـه دارد وگـل بـر قـمـر
قــوت دل در غــم او چــون شــفــا در انـگـبــیـنراحـت جـان در لب او چـون حـلاوت در شـکـر
روی مــعـــنــی دار او از دانــه خـــالــش کــنــدطـعـمـه مـرغـان روح انـدر قـفـســهـای صــور
چـون شـکـوفـه پـایمـال هرکـس وناکـس شـومگر بـسنگ از وی جـدا گردم چو میوه از شجر
بــر در جـانـان نـشـیـن تــا قـدر تـو افـزون شـودکآب در دریـا شـود در، خــاک در مـعـدن گـهـر
خـدمـت پـیـوسـتـه کـن تـا روی بـنـمـایـد قـبـولحـلـقـه چـون دائم زنـی نـاچـار بـگـشـاینـد در
خــــاک را تأثــــیـــر آب زنــــدگــــانـــی آمــــدیدوست گر دامن کشان بر خاک ما کردی گذر
شوق او در طبع من چون نامیه است اندر نباتکـو زشـاخ خــشـک بــیـرون آورد گـلـهـای تــر
شـعـرمـن در وصـف او جـلـاب جــان پــرور شـودگــر درآمـیـزد بــهـم آب وشــکــر بــا یـکــدگـر
مـن نـپـرهـیـزم زروی دوسـت دیـدن بــعـد ازیـنکـی کـنـد پـرهیز بـلـبـل از گـل ونـحـل از زهر
سیف فرغانی اگر جـانان خوهی جـان تـرک کننزد صاحـب دل زصد جـانسـت جـانان خـوبـتـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج