فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥١١: دلم روی چون تو نگارین خوهد

دلــم روی چــون تــو نــگــاریـن خــوهــدچـو بـلبـل کـه گلهای رنگین خـوهدتــرا مــن خــوهــم غــیــر مــن جــز تــراکه طوطی شکر زاغ سرگین خوهدبـــرآن …

دلــم روی چــون تــو نــگــاریـن خــوهــدچـو بـلبـل کـه گلهای رنگین خـوهد
تــرا مــن خــوهــم غــیــر مــن جــز تــراکه طوطی شکر زاغ سرگین خوهد
بـــرآن خـــوان کــه مــارا نــهــادنــد نــانطــعــام گـداکــاســه زریـن خــوهـد
سـعـادت تـرا بـهر مـن خـواسـتـه اسـتجـهـان ویـس رابـهـر رامـین خـوهـد
بـهر بـاغ در سـرو چـوبـین بـسـی اسـتولـی بـاغ مـا سـرو سـیمین خـوهد
جــهـانـی زحــســن ونــمــی بــیـنـمــتجـهان دیده دیده جـهان بـین خوهد
چـنین حـسـن در نوع انسـان کجـاسـتکسـی نور مه چـون زپـروین خـوهد
دل بـــنـــده دیـــوانـــه غـــافـــلـــســـتکه زنجـیر ازآن زلف مشـکین خـوهد
هـرآن کــس کــه درکــوی تــو بــانــهــادسـرش زآسـتـان تـو بـالـیـن خـوهـد
تو خود همچو من عاشقی چون خوهیکجا خوان شه کاسه چوبـین خوهد
زتــو ســیـف فــرغــانـی، آن دلـســتــاندل خـسـتـه وجـان غـمگـین خـوهد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج