فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥١٠: عشق هرجا رو نماید کفرها دین می شود

عـشـق هرجـا رو نماید کفرها دین می شـودور تـو روی ازوی بـتـابـی مـهرها کـین می شـوداز حـریـم وقـت او بــیـرون بــود اسـلـام وکـفـرآن قـلندروش که اورا ع…

عـشـق هرجـا رو نماید کفرها دین می شـودور تـو روی ازوی بـتـابـی مـهرها کـین می شـود
از حـریـم وقـت او بــیـرون بــود اسـلـام وکـفـرآن قـلندروش که اورا عـشـق تـو دین می شـود
تـخـت دولـت مـی نـهد در هنـد دین احـمـدیکرسـی اقـبـال محـمودی چـو غـزنین می شـود
شـب بـقـدر خـویش مـی گـرید بـروز وصـل یارشاد بـاد آن دل که بهر عشق غمگین می شود
زآفـتـاب عـشـق او کـز دیدنـش بـی بـهره ایمکـور مـادرزاد چـون دیـده جـهـان بـین مـی شـود
یک نـفـس بـیرون نـشـین تـا بـرتـو افـتـد نوراومیوه چـون در سایه بـاشد دیر شیرین می شود
در حـریـم عـشـق شـو تـا بــوی فـقـر آیـد زتـوزآنکه عاشق گر فریدونسـت مسـکین می شود
در زمــیـنـهـای دگــر آهـو چــو دیـگــر جــانــورهست، لیکن ناف آهو مشک در چین می شود
انـدریـن ره چــون کــنـد ازآفــتــاب ومـه رکــابخـنگ چـرخ ازبـهر اسـب همتـش زین می شود
دسـت لطـف دوسـت گر بـرکـوه افـشـاند گهرچـون نگین هر سـنگ اورا خـانه زرین می شـود
حـرف وصف عنبـرین زلفش چـو بـنویسـد قلمخـط اورا نـقـطـهـای خـاک مـشـکـین مـی شـود
سیف فرغانی زبوی عشق شد رنگین سخنمـاه چـون بـرمـیوه تـابـد زود رنـگـیـن مـی شـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج