فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٠٣: بیاور آنچه دل ما بیکدگر کشدا

وغزل ثانی اینست وشاعر معلوم نی وگمان می افتد که از منشآت قدماستبـــیــاور آنــچـــه دل مــا بـــیــکــدگــر کــشـــدابـسر کشد آنچه دلم بـار او بـسر کش…

وغزل ثانی اینست وشاعر معلوم نی وگمان می افتد که از منشآت قدماست
بـــیــاور آنــچـــه دل مــا بـــیــکــدگــر کــشـــدابـسر کشد آنچه دلم بـار او بـسر کشدا
غـلـام ســاقـی خــویـشــم کـه بــامـداد پــگـاهمـرا زمـشـرق خــم آفـتــاب بــر کـشـدا
چــو تــیــغ بـــاده بــرآهــخــتــم از نــیــام قــدحزمـانـه بـاید تـا پـیش مـن سـپـر کـشـدا
چه زر چه سیم و چه خاشاک پیش مرد آن روزکـه از مـیـانـه ســیـمـاب آب زر کـشــدا
خـوش اسـت مـسـتـی واز روزگـار بـی خـبــریکه چـرخ غاشیه مست بـی خبـر کشدا
اگــر بـــســـاغـــر زریــن هــزار بـــاده کـــشـــمهـنـوز هـمــت مـن بــاده دگــر کــشــدا
در نـشــاط (مـن) آنـگــه گــشــاده تــر بــاشــدکه مست باشم وساقی مرا بدر کشدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج