فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٩٩: ای که لعل لب تو آبخور جان منست

ای کـه لـعـل لـب تـو آبــخـور جـان مـنـسـتتــو اگــر آن مــنـی هـر دوجــهـان آن مــنـســتآب دریـا نـنـشــانـد پــس ازیـن شــعــلــه اوگـربآتـش رسـد ای…

ای کـه لـعـل لـب تـو آبــخـور جـان مـنـسـتتــو اگــر آن مــنـی هـر دوجــهـان آن مــنـســت
آب دریـا نـنـشــانـد پــس ازیـن شــعــلــه اوگـربآتـش رسـد ایـن سـوز کـه درجـان مـنـسـت
بــتـمـنـای وصـال تـو بــسـی سـودا پــخـتطــمــع خــام کــه انــدر دل بــریــان مــنــســت
خود (تو) یک روز نگفتی که بدو مرهم وصلبـفـرسـتـم، کـه دلش خـسـتـه هجـران منسـت
دارم امـیـد کــه مـنـســوخ نـگــردد بــفــراقآیـت رحــمـت وصـل تــوکـه در شــان مـنـســت
تـا بـوصـلـت نـشـوم جـمـع نـگـویـم بـا کـسآنـچــه در فـرقـت تــو حــال پــریـشـان مـنـسـت
درد هـجــران تــو بــیـمـاری مـرگـســت مـراروی بــنـمــای کــه دیـدار تــو درمــان مـنـســت
رخ چـون لاله مپـوش ازمن مسـکین که منمعـنـدلـیـب تــو وروی تــو گـلـســتــان مـنـســت
یوسـف مـن چـو زمن دور بـود چـون یعـقـوبمـلـک اگـر مـصـر بــود کـلـبــه احــزان مـنـســت
ور مـرا زلـف چــو چـوگـان تــو در چــنـگ آیـدسـربـسـر گـوی زمـین عـرصـه مـیدان مـنـسـت
آدمـی کــو زغــم عــشــق مــرا مـنـع کــنـدگر فرشته است درین وسوسه شیطان منست
گــر دهـی تــاج وگــر تــیـغ زنـی بــر گــردنسـر سـرتـسـت کـه در قـیـد گـریـبـان مـنـسـت
سـیف فرغـانی در عـشـق چـنین ماه تـمامبــکـمـال ار نـرســم غــایـت نـقـصــان مـنـســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج