فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٨٣: ای ترا تعبیه درتنگ شکر مروارید

ای تــرا تــعــبــیـه درتــنــگ شــکــر مــرواریــدتــابــکـی خـنـده زنـد لـعـل تــو بــرمـرواریـدچـون بـگـویـی بـفـشـانـی گـهـر ازحـقـه لـعـلچـون بــ…

ای تــرا تــعــبــیـه درتــنــگ شــکــر مــرواریــدتــابــکـی خـنـده زنـد لـعـل تــو بــرمـرواریـد
چـون بـگـویـی بـفـشـانـی گـهـر ازحـقـه لـعـلچـون بــخـنـدی بـنـمـایـی زشـکـر مـرواریـد
بـحـرحـسـنی تـو وهرگز صـدف لطف نداشـتبــه زدنــدان تــو ای کــان گــهــر مــرواریــد
در دنــدان بــنـمــای از لــب هـمــچــون آتــشتـــا زشــرم آب شــود بـــار دگــر مــرواریــد
ای بسا شب که من خشک لب از حسرت توبــر زمــیـن ریـخــتــم از دیـده تــر مــرواریـد
ریـســمـان مـژه ام را بــدر اشـک ای دوســتچند چون رشته کشد عشق تو در مروارید
گوهر مهر خـود از هر دل جـان دوست مجـویزآنـکــه غــواص نـجــویـد زشــمــر مـرواریـد
لـایـق عـشـق دلـی پـاک بـود هـمـچـو صـدفکـفـو زر نـیسـت درین عـقـد مـگـر مـرواریـد
در سـخـن جـمـع کـنـم در مـعـانـی پـس ازیـندرکــشــم از پــی گـوش تــو بــزر مـرواریـد
سخـن بـنده چـو آبـیست که کرده است آن رادل صـدف وار بــصـد خــون جــگـر مـرواریـد
شـعـرخـود نـزد تـو آوردم وعـقـلـم مـی گـفـتکـز پــی ســود بــبــحــریـن مـبــر مـرواریـد
سـیف فرغـانی گرچـه همه عـیبـسـت بـگویکـزتـو نـبـود عـجـب ای کـان هـنـر مـرواریـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج