فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤٤١: آن توانگر بمعالی که منش درویشم

آن تــوانـگـر بــمـعــالـی کـه مـنـش درویـشــمکنه وصفش نه چنانست که می اندیشمگــل مــن مــایـه زخــاک (ســر) کــویــش داردبـگـهـر مـحـتـشـمـم گـرچـه ب…

آن تــوانـگـر بــمـعــالـی کـه مـنـش درویـشــمکنه وصفش نه چنانست که می اندیشم
گــل مــن مــایـه زخــاک (ســر) کــویــش داردبـگـهـر مـحـتـشـمـم گـرچـه بـزر درویشـم
مـن چـو در دل نـنـشـانـدم بــجــز او چـیـزی رادوست برخاست وبنشاند بـجای خویشم
هـرچــه آن دشــمـن بــود چــو افـگـنـدم پــسانـدرین راه جـزآن دوسـت نـیـامـد پـیـشـم
تــا تـونـبــض مـن بــیـمـار نـگـیـری ای دوسـتدرد مــن دارو ومــرهـم نــپــذیـرد ریـشــم
مـن هـمـان روز کــه روی تــو بــدیـدم گـفــتــمکآشـنـایی تـو بـیگـانـه کـنـد بـا خـویـشـم
فـتــنـه دی تــیـز هـمـی رفـت کـمـان زه کـردهگـفـت جـز ابــروی او تــیـر نـدارد کـیـشـم
از کسانی که درین کوی چو سگ نان خواهندکم تـوان یافت گدایی که من ازوی بـیشم
سـیف فـرغـانی ازین سـان کـه گـدا کـرد تـرا؟آن تـوانگـر بـمـعـالـی کـه مـنش درویشـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج