فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٣١: هر کو نه خدمت تو کند در بطالتست

هر کو نه خـدمت تـو کـند در بـطـالتـسـتوآن کـو نه مـدحـت تـو کـند در ضـلـالـتـسـتقــومــی بــکــار دنـیـی وقــومـی بآخــرتمشـغـولیی کـه بـا تـو نبـاشـد…

هر کو نه خـدمت تـو کـند در بـطـالتـسـتوآن کـو نه مـدحـت تـو کـند در ضـلـالـتـسـت
قــومــی بــکــار دنـیـی وقــومـی بآخــرتمشـغـولیی کـه بـا تـو نبـاشـد بـطـالـتـسـت
نظـمـی کـه می کـنیم وبآخـر نمی رسـداز داســتــان عـشـق تــو اول مـقـالـتــســت
از حـال مـا خـبـر ز مجـانین عـشـق پـرسهشـیار را خـبـر نـبـود کـین چـه حـالـتـسـت
گفـتـم بـدل که تـحـفه جـانان مکن زجـانگــو را بــکــار نــایـد ومــارا خــجــالــتــســت
ابــرام نــامــه گــرچــه ازآن در بــریــده امآهـم رسـول صـادق وشـعـرم رسـالـتــسـت
ای عالم ار تو وعده بجنت کنی خطاستمشتـاق دوسـت را که ز حـورش ملالتـست
آنکو بـعلم وعقل خـود از دوسـت بـاز ماندعقلش جنون شناس که علمش جهالتست
وقـتـسـت سـیف را که نگوید دگر سـخـنذکـرت بــدل کـنـد کـه زبــان را کـلـالـتــسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج