فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٢٨: ایا گرفته مه وآفتاب نور از تو

ایــا گــرفــتــه مــه وآفــتـــاب نــور از تـــوبـمـرگ حـالـم نـزدیک گـشـت دور از تـوزدیـده ودل مــن ای هـمـه بــتــو نـگــرانمپوش رو که دل و دیده را…

ایــا گــرفــتــه مــه وآفــتـــاب نــور از تـــوبـمـرگ حـالـم نـزدیک گـشـت دور از تـو
زدیـده ودل مــن ای هـمـه بــتــو نـگــرانمپوش رو که دل و دیده راست نور از تو
بـهشت بـی تـو مرا دوزخیست، از بـرمنمرو که خانه بـهشتیست پـر ز حور ازتـو
چـو می روی همه در ماتـمند عـشـاقـتبـیا که ماتـم عشاق هسـت سـور ازتـو
زفـرقـت تـو ندانم که حـال من چـه شـودنه مایلـی تـو بـمن نی منم صـبـور ازتـو
اگـرچـه در طـلـب از مـا فـتــورهـا بــاشـدتـو مـنـعـمـی نـبـود در عـطـا فـتـور ازتـو
زحــزن گــر طــرف دیـگــری بــود هــرگــزچه غمخورد چـو دلی را بـود سرور ازتـو
بـنـفـس مـرده عـشـق تـوانـد زنـده دلـانبــجــان حـیـات پــذیـرنـد در قـبــور ازتــو
بلطف خود مددش کن که سیف قرغانیهمی خـوهد مـدد اندر همـه امـور ازتـو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج