فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤١٩: چشم تو کوجز دل سیاه ندارد

چــشـم تــو کـوجــز دل سـیـاه نـدارددل بـــرد از مــردم و نــگــاه نــداردبــی رخــت ای آفــتــاب پــرتــو رویـتروز منست آن شبی که ماه نداردبـا همه ین…

چــشـم تــو کـوجــز دل سـیـاه نـدارددل بـــرد از مــردم و نــگــاه نــدارد
بــی رخــت ای آفــتــاب پــرتــو رویـتروز منست آن شبی که ماه ندارد
بـا همه ینبـوع نور چـشـمه خـورشیدبــا رخ تـو شـکـل اشـتــبــاه نـدارد
بـا همه خـیل سـتـاره ماه شـب افروزلــایـق مــیـدان تــو ســپــاه نـدارد
بی رخ تو کاسب راند بـرسر خورشیدرقعه شـطـرنج حـسـن شـاه ندارد
عـاشـق تـو نـزد خـلـق جـای نـجـویـدمـرده بــی ســر غــم کـلـاه نـدارد
گـــر بــــرود از بــــر تــــو راه نـــدانـــدور بــــرود بــــر در تــــو راه نــــدارد
بــر در مـردم رود چـو سـگ بـزنـنـدشهـرکـه جـزین آسـتـان پـنـاه نـدارد
درکـه گـریـزد زتـو کـه در هـمـه عـالـماز تــو بــجــز تــو گــریـزگــاه نــدارد
درد تو قوت گرفت وبـنده ضعیف استطــاقــت نــالــه مــجـــال آه نــدارد
وصـل تـو از خـود نصـیب ما نفرسـتـادخــرمـن مـه بــهـر گـاو کــاه نـدارد
از بد ونیکی که سیف گفت در اشعارجـز کـرمـت هیچ عـذر خـواه نـدارد
دل بــغـم تـو سـپــرد از آنـکـه نـگـیـردمـلـک عـمـارت چـو پـادشـاه نـدارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج