فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤١٨: ای جهان ازتو مزین چو بهشت از حوری

ای جـهان ازتـو مزین چـو بـهشت از حوریهمه عـالم ظـلماتـسـت وتـو در وی نوریگـر بــبــیـنـد رخ خــوب تــو بــمـانـد خــیـرهدرگـل عـارض تــو نـرگـس چـشـم …

ای جـهان ازتـو مزین چـو بـهشت از حوریهمه عـالم ظـلماتـسـت وتـو در وی نوری
گـر بــبــیـنـد رخ خــوب تــو بــمـانـد خــیـرهدرگـل عـارض تــو نـرگـس چـشـم حـوری
دل در اوصاف تو گر چند که دوراندیشستهمچـو اندیشـه تـرا کـی بـود از دل دوری
دل کـس جـمـع نمـاند چـو پـریشـان گـرددزلـف چـون سـنـبـل تـو بــر بــدن کـافـوری
بـیم آنسـت کـه در عـهد تـو گـم نام شـودمـه نـام آور و خـورشـید بـدان مـشـهـوری
وقـت مـا خـوش نشـود جـز بـسـماع نامتورچـه در مجـلـس مـا زهره بـود طـنبـوری
لب شیرین تـو خواهم که دهان خوش کندمـگـســان شــکـرت را عــســل زنـبــوری
وصـل تـو عـافـیتـسـت و من بـیمار از هجـردورم از صـحـت چـون عـافـیت از رنـجـوری
ســیــف فــرغــانــی نــاگــاه درآیــد ز درتسگ چو دریافت گشاده نخوهد دستوری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج