فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤١٢: ملکست وصل تو بچو من کس کجا رسد

ملکسـت وصل تـو بـچـو من کس کجـا رسدواین مـمـلـکـت کـجـا بـمن بـینوا رسـدوصــل تــرا تــوانــگــر و درویـش طــالــبــنــدوین کـار دولتـسـت کنون تـا کـر…

ملکسـت وصل تـو بـچـو من کس کجـا رسدواین مـمـلـکـت کـجـا بـمن بـینوا رسـد
وصــل تــرا تــوانــگــر و درویـش طــالــبــنــدوین کـار دولتـسـت کنون تـا کـرا رسـد
در مــوکــب ســکــنــدر بـــودنــد خــلــق واوزآن بـی خـبـر که خـضـر بآب بـقا رسـد
شـاهـان عـصـر از در مـن نـان خـوهـنـد اگـراز خـوان تـو نواله بـچـون من گدا رسـد
هـر چـنـد هسـت سـایه لـطـف تـو خـلـق راچـون آفـتـاب کو همه کس را فرا رسـد
بــا بــنــده لــایـق کــرم خــویـش جــود کــنپـیدا بـود کـه هـمـت او تـا کـجـا رسـد
رخ هــمــچـــو مـــاه زرد شـــود آفـــتـــاب راگـرنـه زروی تــو مـددش در قـفـا رسـد
عاشـق چـو در ره تـو قدم زد بـدسـت لطـفتـاج کرم بـهر (سـر) مویش جـدا رسـد
آن کـس مـنـم کـه در عـوض یـک نـظــر زتــوراضـی نیم که ملک دو عالم مرا رسـد
عـــاقـــل زغـــم گـــریــزد ودیــوانــه وار مـــاشادی کنیم اگر غم عشقت بما رسد
وصل تو منتهاست (که) عاشق درین طریقاز سد ره بـگذرد چو بـدین منتـها رسد
ای مـحـنـت تــو دولـت صـاحـب دلـان شـدهنعمت بـود گر از تـو بـعاشق بـلا رسـد
چـندانکه سیف هسـت همین گوید ای نگارجـانا حدیث عشق تـو گویی کجا رسد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج