فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٠٧: ای ازلب تو مجلس ما پر شکر شده

ای ازلـب تــو مـجــلـس مـا پــر شـکـر شـدهعـاشـق بـدیدن تـو زخـود بـی خـبـر شـدهدریــای عــشـــق دردل مــا مــوج مــی زنــدتـااز تـو گوش ما (چـو) صدف …

ای ازلـب تــو مـجــلـس مـا پــر شـکـر شـدهعـاشـق بـدیدن تـو زخـود بـی خـبـر شـده
دریــای عــشـــق دردل مــا مــوج مــی زنــدتـااز تـو گوش ما (چـو) صدف پـر گهر شده
عاشـق که جـز تـو دردل او نیسـت این زمانانــدر ره تـــو آمــده کــز خــود بـــدر شــده
درهـر قــدم اگـرچــه ســری کـرده زیـر پــایسـربــاز پـس فـگـنـده و او پـیـشـتـر شـده
چون گوش بهر طاعت تو جمله گشته سمعچون چشم سوی تو همه اعضا نظر شده
درکـوی تـو کـه مـجـمع ارواح و انفـس اسـتزآفــاق در گـذشــتــه و زافــلـاک بــرشــده
در مجـلس تـو سـوخـتـگان تـو همچـو شـمعزنده بـتـیغ گشـتـه و کـشـتـه بـسـر شـده
دلــــدادگــــان صــــورت جــــان پـــــرور تــــراازبــهـر کـشـف حــال مـعـانـی صـور شـده
آبــی کـشـیـده شـاخ زبــیـخ درخــت خــوشقسـمی ازو شـکوفه وقسـمی ثـمر شـده
تــا گــفــتــه ای درآیـمــت ازدر بــدیـن امـیـدمـارا بـسـان چـشـم هـمـه خـانـه درشـده
مــرســیـف راکــه دیـده زغــیـر تــو بــاد کــوردل کـار چـشـم کـرده بـصـیـرت بـصـرشـده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج