فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٠١: گر بدان خوش پسر رسد دستم

گر بـدان خوش پسر رسد دستمبلب چون شکر رسد دستمازوی انـصـاف خــویـشـتــن روزیبـسـتـانم اگر رسـد دسـتـمدور چون آسمان کنم شب و روزتـا بـماه و بـخور رسد دس…

گر بـدان خوش پسر رسد دستمبلب چون شکر رسد دستم
ازوی انـصـاف خــویـشـتــن روزیبـسـتـانم اگر رسـد دسـتـم
دور چون آسمان کنم شب و روزتـا بـماه و بـخور رسد دستم
نـردبــانـی بـبــایـد از زر سـاخـتتا بـرآن سیم بـر رسددستم
آفــتــابــا چــو شــب کـنـم روزتگـربآه سـحـر رسـد دسـتــم
دل گـواهی همـی دهد کـه بـتـوبـچه خون جگر رسد دستـم
پـای ازیـن در نـمـی کـنـم کـوتـاهبـتـو روزی مگر رسد دستـم
پــای مــزدت چــو نـزد مــن آیـیبـدهم گر بـسر رسد دستم
بــاتــو روزی کـنـم مـعـامـلـه یـیصبـرکن تـا بـزر رسد دستـم
حــال را جــان قــبــول کـن ازمـنتـا بـچیزی دگر رسد دستـم
بـرتـو ریـزم چـو سـیف فـرغـانـیگـر بـگنج گهر رسـد دسـتـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج