فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣: جوانی بگذرد یارب به کام دل جوانی را

جــوانـی بــگـذرد یـارب بــه کــام دل جــوانـی راکـه ســازد کـامـیـاب از وصـل پــیـر نـاتــوانـی رابـه قتلم کوشی ای زیبـا جوان و من درین حیرتکـه از قـ…

جــوانـی بــگـذرد یـارب بــه کــام دل جــوانـی راکـه ســازد کـامـیـاب از وصـل پــیـر نـاتــوانـی را
بـه قتلم کوشی ای زیبـا جوان و من درین حیرتکـه از قـتـل کـهن پـیری چـه خـیزد نـوجـوانی را
تـمـام مـهـربــانـان را بـه خـود نـامـهـربــان کـردمبـه امـیدی کـه سـازم مـهـربـان نـامـهربـانـی را
چه باشد جادهی ای سرو سرکش در پناه خودتــذرو بــی پــنـاهـی قـمـری بــی آشـیـانـی را
مــکـــن آزار جـــان هــاتـــف آزرده جـــان دیــگــرکزین افزون نشاید خست جان خسته جانی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج