فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٩٤: جانا بیک کرشمه دل و جان همی بری

جـانا بـیک کـرشـمـه دل و جـان همی بـریدردم همی فـزایی و درمـان همی بـریروی چو ماه خویش (و) دل و جـان عاشقاندشـوار مـی نمـایی وآسـان همی بـریانــدر حــ…

جـانا بـیک کـرشـمـه دل و جـان همی بـریدردم همی فـزایی و درمـان همی بـری
روی چو ماه خویش (و) دل و جـان عاشقاندشـوار مـی نمـایی وآسـان همی بـری
انــدر حــریــم ســیـنــه مــردم بــقــصــد دلدزدیده مـی درآیی وپـنـهان همـی بـری
گـه قـصـد جـان بـنرگـس جـادو همـی کـنیگه گوی دل بزلف چو چوگان همی بری
چــون آب و آتــشــنـد در و لـعـل درســخــنتـو آب هردو زآن لب و دندان همی بـری
خـوبــان پـیـاده انـد وازیـشـان بـریـن بـسـاطشاهی بـرخ تو هر ندبی زآن همی بری
بـا چـشم وغمزه تـو دلم دوش میل داشـتگـفـتـا مـرا بـدیدن ایشـان همـی بـری؟
عـقلم بـطـعنه گفت که هرگز کس این کند؟دیوانـه رابـدیدن مـسـتـان هـمـی بـری!
دل جان بتحفه پیش تو می برد سیف گفتخـرما بـبـصـره زیره بـکرمان همی بـری!

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج