فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٨٢: کیست کاندر دو جهان عاشق دیدار تو نیست

کیست کاندر دو جهان عاشق دیدار تو نیستکـو کـسـی کـو بـدل و دیـده خـریدار تـو نـیسـتدور کــن پــرده زرخــســار و رقــیـب از پــهـلــوکــه مــرا طــاقــت…

کیست کاندر دو جهان عاشق دیدار تو نیستکـو کـسـی کـو بـدل و دیـده خـریدار تـو نـیسـت
دور کــن پــرده زرخــســار و رقــیـب از پــهـلــوکــه مــرا طــاقــت نــادیـدن دیـدار تــو نـیـســت
در تــو حــیـرانـم وآنـکــس کـه نـدانـســت تــراوندر آن کس که بـدانسـت وطلب کارتـو نیسـت
در طـــلـــب کـــاری گـــلــزار وصـــالــت امــروزنیسـت راهی که درو پـای من وخـار تـو نیسـت
شـربــت وصـل تــرا وقـت صـلـای عـام اســتزآنکه در شهر کسی نیست که بیمار تو نیست
من بـشـکـرانه وصـلت دل وجـان پـیش کشـمگـر مـتــاع دل وجـان کـاسـد بــازار تــو نـیـسـت
در بـــهــای نـــظـــری از تـــو بـــدادم جـــانــیبــپــذیـر از مـن اگـرچــنـد ســزاوار تــو نـیـســت
وصـل تـو خـواسـتـم از لطـف تـو روزی، گفتـیچـون مـرا رای بـود حـاجـت گـفـتـار تـو نـیـسـت
سـیـف فـرغـانـی ازتـو بــکـه نـالـد چـون هـیـچ«کس ندانم که درین شهر گرفتـار تـو نیسـت »

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج