فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٦٢: ای دل از دوست جان دریغ مدار

ای دل از دوسـت جـان دریغ مدارجـان ازآن دلستـان دریغ مدارمـــاه رویــا تـــوهــم ز روی کـــرمنظـر از عـاشـقـان دریغ مـدارآفــتــابــی بــرآســمــان جــ…

ای دل از دوسـت جـان دریغ مدارجـان ازآن دلستـان دریغ مدار
مـــاه رویــا تـــوهــم ز روی کـــرمنظـر از عـاشـقـان دریغ مـدار
آفــتــابــی بــرآســمــان جــمــالنور خویش ازجهان دریغ مدار
مـن زچـشـم بــدان رقـیـب تــواممـیـوه ازبــاغـبـان دریـغ مـدار
طوطی خـوش سخـن منم، ازمنشـکری از آن لبـان دریغ مدار
لـب نـوشـیـنـت آب حــیـوانـسـتآب ازتــشــنـگـان دریـغ مـدار
مست خوابست چشم مخمورتخـواب ازپـاسـبـان دریغ مـدار
لب بـدندان من سپـار وبـخـسـبرطب ازاسـتـخـوان دریغ مدار
صحـبـت ازناکسان دریغت نیستسـخـنی ازکسـان دریغ مدار
بــر درتــســت ســیـف فـرغـانـیزآن گدا پـیشه نان دریغ مدار
ازتــو مــارا ســلــام یــا دشــنــاماین اگـر نیسـت آن دریغ مدار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج