فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٦١: بکوش تا بنشینیم یک نفس با هم

بـکـوش تـا بـنـشـینیم یک نـفـس بـا همتـو ورهـی تـو،شـیـرینـی و مـگـس بـاهـمتـوآفتـابـی وما بـا تو چون شب وصبـحیمکه نیست صحبت ما غیر یک نفس با همبــرآر…

بـکـوش تـا بـنـشـینیم یک نـفـس بـا همتـو ورهـی تـو،شـیـرینـی و مـگـس بـاهـم
تـوآفتـابـی وما بـا تو چون شب وصبـحیمکه نیست صحبت ما غیر یک نفس با هم
بــرآرد آتــش غـیـرت زبــانـه چـون بــیـنـمتـو ورقـیب تـرا هـمـچـو آب وخـس بـا هـم
تــو مـرغ زیـرکـی وایـن قـدر نـمـی دانـیکـه کـبـک وزاغ نـزیبـد بـیک قـفـس بـا هم
نه من اسـیر هوای تـوم که خـلق جـهانشـریک هـمـدگـرنـد انـدرین هـوس بـاهـم
اگرتـو عـاشـقـی ای دل بـگو بـتـرک مرادمـراد وعـشـق بـیک جـانـدید کـس بـاهـم
بــوصـل مـا بــهـم ار شـوق را فـتـور بــودبـهجـر راضـیم این رشـتـه گـومـرس بـاهم
بآرزوی مــجـــرد بـــســاز در ره عــشــقکـه هر دو نیسـت مهیاودسـت رس بـاهم
وجود خویش و وصال تـو می خوهم لکنمـیسـرم نـشـود این دو مـلـتـمـس بـاهـم
چگونه جمع شود عشق یار وهستی ماکـجـا بــخـانـه بـرد دزد را عـسـس بــاهـم
جـدا شواز خـود درعشق سـیف فرغانیکه جـمع می نشـودطـیب و نجـس بـاهم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج