فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٥٥: کسی که همچو تو ازلب شکر فروش بود

کسـی که همچـو تـو ازلب شـکر فروش بـوداگـر بـیاد لـبـش مـی خـورند نوش بـودکسی که عشق تو بروی گذر کند چون برقچو ابـر گرید و چون رعد در خروش بودزعشق همچو…

کسـی که همچـو تـو ازلب شـکر فروش بـوداگـر بـیاد لـبـش مـی خـورند نوش بـود
کسی که عشق تو بروی گذر کند چون برقچو ابـر گرید و چون رعد در خروش بود
زعشق همچو تـویی اضطراب من چه عجـبکـه آب بـر سـر آتـش نهند جـوش بـود
چــو دل ربــودی ازابــرام مـن مـلــول مـشــوکه درمعامله درویش سخت کوش بود
تـــرا بــــنـــقـــد روان ســـخـــن خـــریـــدارمازآنکه شاعر مفلس سخن فروش بـود
بـدور حسن تو گویم سخن چو قاعده نیستکـه عـنـدلـیب بـایام گـل خـمـوش بـود
بــنــزد تــو ســخــن آورد ســیـف فــرغــانـیوگـرنـه لـایـق ایـن در کـدام گـوش بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج