فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٣٤: ز کویی کآنچنان ماهی برآید

بیت اول و ثانی ازین غزل اختراع بزرگانست و چون بقایای آن بنسبت با جماعتی دوستان از زوایای سطور ظهوری نیافته بوذ و از قول کس سماع نکرده بودند مرا بر اتم…

بیت اول و ثانی ازین غزل اختراع بزرگانست و چون بقایای آن بنسبت با جماعتی دوستان از زوایای سطور ظهوری نیافته بوذ و از قول کس سماع نکرده بودند مرا بر اتمام آن الزام گردید؛ تتمیم آن لازم شد، نه بیت دیگر الحاق کرده آمد از توارد خاطر و نحل و سرقه نیست و هذا اقول
ز کـویی کآنـچـنـان مـاهـی بـرآیدز هـر سـو نـالـه و آهـی بـرآیـد
بــدولـتــخـانـه عـشـق تـو هـردمگـدایـی در رود شـاهـی بـرآیـد
درین لشکر تو آن چابـک سواریکـه هردم گردت از راهی بـرآید
بـگرد خرمن لطفت عجب نیستکه کـار کـوهی از کـاهی بـرآید
بـــروزم بـــر نــیــایــد آفــتــابـــینخسبـم تـا شبـم ماهی بـرآید
همه شـب بـر درت بـیدار بـاشممـگـر کـارم سـحـرگـاهی بـرآید
زلــیـخــاوار جــز مــهــرت نــورزمگرم صد یوسف از چاهی برآید
چو اندر دل فرود آمد غمت، جانهمی ترسم که ناگاهی بـرآید
چـو آییـنـه بـهـرکـس روی مـنـمـامــبــادا کــز دلــم آهـی بــرآیـد
بـجـای سـیف فرغانیش بـنشـانگرت چون او نکو خواهی بـرآید
زدم بـر ملک وصـل تـو کـزین کـاربــتـرک مـال یـا جـاهـی بــرآیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج