فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٣٤٨: دوشم اسباب عیش نیکو بود

دوشم اسـبـاب عیش نیکو بـودخــلـوتــم بــا نـگـار دلـجــو بــودانـدرآن خـلـوت بــهـشـت آیـیـنغـیر مـن هرچـه بـود نـیکـو بـودبـــا دلـــارام مــن مـــرا…

دوشم اسـبـاب عیش نیکو بـودخــلـوتــم بــا نـگـار دلـجــو بــود
انـدرآن خـلـوت بــهـشـت آیـیـنغـیر مـن هرچـه بـود نـیکـو بـود
بـــا دلـــارام مــن مـــرا تـــا روزسـینه بـر سینه روی بـر رو بـود
سخنش چاشنی شکر داشتدهنش پـسـتـه سـخـن گو بـود
نــکــنــی بـــاور ار تـــرا گــویــمکه چه سیمین بروسمن بو بود
بـود دردست شاه چـون چوگانآنکه درپـای اسب چـون گو بـود
آســیـای مــراد را هـمـه شــبسـنـگ بـر چـرخ وآب درجـو بـود
مــن بــنـور جــمــال او خــود راچـون نـکـو بـنـگـریسـتـم او بـود
زنگی شـب چـراغ ماه بـدسـتپــاسـبــان وار بــر سـر کـو بــود
دوری ازدوسـت، سیف فرغانیگـر زتـو تـا تـو یـک سـر مـو بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج