فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٣٦: خداوندا نگارم را بمن ده

خـــداونــدا نــگـــارم را بـــمـــن دهنــگـــارم را خـــداونــدا بـــمــن دهفـلـان را از مـیـان جـمـلـه خـوبــانخــداونـد اکــرم فــرمــا بــمــن دهم…

خـــداونــدا نــگـــارم را بـــمـــن دهنــگـــارم را خـــداونــدا بـــمــن ده
فـلـان را از مـیـان جـمـلـه خـوبــانخــداونـد اکــرم فــرمــا بــمــن ده
من از هستی خود سیر آمدستـممـرا بــسـتـان زمـن اورا بــمـن ده
بـگیر انصـاف من بـسـتـانش امروزوگـر نـی دامـنـش فـردا بــمـن ده
رخـش خـورشـیـد را هـر روز گـویدتـو مـعـزولـی،فـرودآ،جـا بــمـن ده
مــرا جــان از تــن و اورا زخــوبـــانترا سهل است بستان تا بمن ده
زمن این یک غزل بستان بـبوسیتـو شکر می خـور وحـلوا بـمن ده
تو جانان منی زآن لعل جان بخشاگـر جـانی خـوهم جـانا بـمـن ده
بــرای ســیـف فــرغــانــی نــگــاراز زلفـت یک گـره بـگـشـا بـمن ده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج