فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٢

پـیوسـتـگـان عـشـق تـو از خـود بـریده انـدالـفـت گـرفـتـه بــا تــو و از خـود رمـیـده انـدپـیـغـمـبــران نـیـنـد ولـیـکـن چـو جـبــرئیـلبــی واسـطـه ک…

پـیوسـتـگـان عـشـق تـو از خـود بـریده انـدالـفـت گـرفـتـه بــا تــو و از خـود رمـیـده انـد
پـیـغـمـبــران نـیـنـد ولـیـکـن چـو جـبــرئیـلبــی واسـطـه کـلـام تــو از تـو شـنـیـده انـد
چـون چـشـم روشنند و ازین روی دیده واربــســیـار چــیـز دیـده و خــود را نــدیـده انـد
چـون سـایه بـر زمین و از آن سوی آسمانمــانـنــد آفــتــاب عــلــم بــرکــشــیـده انــد
دامـن بـخـار عـشـق درآویـخـتـسـت شـاندر وجـد از آن چـو غـنـچـه گـریبـان دریده اند
از زادگــان مــاذر فــطــرت چـــو بـــنــگــریایـن قــوم بــالــغ و دگــران نــارســیـده انــد
وز مـثــنـوی روز و شــب و نـظــم کـایـنـاتارکـان یـکـی ربـاعـی وایـشـان قـصـیـده انـد
سری که کس نگفت از ایشان شنیده ایمکآنجـا که کس نمی رسد ایشان رسیده اند
آن عـاشـقان صـادق کانفـاس گرم خـویشچـون صبـح هر سـحـر بـجـهان در دمیده اند
مـحـتـاج نـه بـخـلـق و خـلـایق فـقـیرشـاننــی آفـــریــدگــار و نــه نــیــز آفــریــده انــد
انـدر جـریـده یـی کـه ز خـاصـان بـرنـد نـامایـن پــابــرهـنـگــان گــدا ســر جــریـده انــد
حـــلــاج وار مــســـت کــنــد کــایــنــات رایک جرعه زآن شراب که ایشان چشیده اند
بــاکــس کــدورتــی نـه ازیـرا بــجــان و دلروشـن چـو چـشـم و پـاکـتـر از آب دیده انـد
دنـیـا اگـر چـه دشـمـن ایـشـان بـود ولـیکدروی گـمان مبـر کـه بـجـز دوسـت دیده اند
انـدر غـزل بـحـسـن کـنم ذکـرشـان از آنکهـریک چـو شـاه بـیـت بـنـیکـی فـریـده انـد
بــا خــلـق در نـمـاز و تــواضـع بــرای حــقپــیـوسـتــه در رکـوع چـو ابــرو خـمـیـده انـد
در شـوق آن گـروه کـه از اطـلس و نسـیجبـرخـود چـو کـرم پـیلـه بـریشـم تـنـیـده انـد
بـا غیر دوسـت بـیع و شـری کرده منقطـعخــود را بــدو فـروخــتــه و او را خــریـده انـد
زآن خـانه مـجـاهده شـان پـر ز شـهد شـدکـز گـلـشـن مـشـاهـده گـلـهـا چــریـده انـد
مـــرغـــان اوج قـــرب کـــه انــدر هــوای اوبــی پـای هـمـچـو بــاد بــهـرجـا پـریـده انـد
سرپـای کرده در طلب خـاک کوی دوسـتبــی بــال هـمـچـو آب بــهـر سـو دویـده انـد
در سـیرو گـردشـند بـجـان همچـو آسـمانگـرچـه بـچـشـم هـمـچـو زمـین آرمـیده انـد
در راحـتـنـد خـلـق از ایـشـان مـدام سـیفایـنـان مـگـر ز رحــمـت مـحــض آفـریـده انـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج