فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٢١: هرچند دیده هرگز رویت ندیده باشد

هرچـند دیده هرگـز رویت ندیده بـاشـدجــز روی تــو نـبــیـنـد آنـراکـه دیـده بــاشـددر خوبـی رخ تـو من تـیره دل چه گویمکآییـنـه هـمـچـو رویـت رویی نـدیـ…

هرچـند دیده هرگـز رویت ندیده بـاشـدجــز روی تــو نـبــیـنـد آنـراکـه دیـده بــاشـد
در خوبـی رخ تـو من تـیره دل چه گویمکآییـنـه هـمـچـو رویـت رویی نـدیـده بـاشـد
گر روی تو زبـستـان روزی خراج خواهدگـل از مـیـانـه جـان زر بــرکـشـیـده بــاشـد
چـون عارض تـو بـیند نرگس بـلاله گویدهرگز بنفشه بـر گل زین سان دمیده بـاشد
ای در عرق ز خوبـی رخسار لاله رنگتهمچون گلی که بر وی بـاران چکیده بـاشد
حـال دل حـزینم زآنـکـس بـپـرس کـو رادل از درون و آرام از دل رمـــیـــده بـــاشـــد
بـر بـوی وصل هجران آنکس کند تحملکـو بـر امـید شـکـر زهـری چـشـیده بـاشـد
آنـکـس نکـو شـنـاسـد حـال دل زلـیخـاکـو از بـرای یوسـف دسـتـی بـریـده بـاشـد
گفتی بصبـر می کن بـا هجر سازگاریبی وصل دوست عاشق چون آرمیده باشد
بـر دامگـاه عـشـقـت مرغـی فـرو نیایدکز طبـل بـاز هجـرت بـانگی شـنیده بـاشـد
سیف ار غزل سراید در وصف صورت تویک بـیت او بـمعـنی چـندین قصـیده بـاشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج