فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣١٨: ای پسته دهانت نرخ شکر شکسته

ای پــسـتــه دهـانـت نـرخ شـکـر شـکـسـتــهوی زاده زبــانــت قــدر گــهـر شــکــســتــهمـن طـوطـیـم لـب تــو شـکـر بــود کـه بــیـنـمدر خـدمت تـو روزی …

ای پــسـتــه دهـانـت نـرخ شـکـر شـکـسـتــهوی زاده زبــانــت قــدر گــهـر شــکــســتــه
مـن طـوطـیـم لـب تــو شـکـر بــود کـه بــیـنـمدر خـدمت تـو روزی طوطی شکر شکستـه
آنـجـا کـه چـهـره تـو گـسـتـرده خـوان خـوبــیگـردد ز شـرم رویت قـرص قـمـر شـکـسـتـه
چــون بــازگـرد عـالـم گـشـتــم بــسـی و آخـردر دامـت اوفـتـادم چـون مرغ پـرشـکـسـتـه
نــقـــد روان جـــان را جـــوجـــو نــثـــار کـــردمزین سـان درست کاری ناید ز هر شکستـه
مـن خـود شـکـسـتـه بــودم ازلـشـکـر غـم تـواین حمله بـین که هجرت آورد بـر شکستـه
وز طــعــنـهـای مـردم در حــق خــود چــگـویـمهر کو رسید سنگی انداخـت بـر شکسـتـه
بـارم مـحـبـت تـسـت ای جـان و وقـت بـاشـدکز بـار خـویش گردد شـاخ شجـر شکسـتـه
گرمن شکسته گشتم از عشق تو چه نقصانهیچ از شکستـگی شد بـازار زر شکستـه؟
امــشــب زســنــگ آهـم در کــارگــاه گــردونشـد شـیشـهای انجـم دریکدگر شـکسـتـه
دی گـفـت عـزت تــو مـارابــکـس چـه حـاجـتمن کس نیم چه دارم دل زین قدر شکسته
از هـیبـت خـطـابـت شـد سـیف رادل ای جـانهمچون ردیف شعرش سرتا بـسر شکسته

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج