فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٠٢: ای توانگر چو (ن) گدایانت بدر باز آمدم

ای تــوانـگــر چــو (ن) گــدایـانـت بــدر بــاز آمـدمنـان نـمـی خـواهـم بـسـوی آبــخـور بــاز آمـدماهـل عـالـم را زلـطـف و حـسـنـت آگـاهـی نـبـودزآن س…

ای تــوانـگــر چــو (ن) گــدایـانـت بــدر بــاز آمـدمنـان نـمـی خـواهـم بـسـوی آبــخـور بــاز آمـدم
اهـل عـالـم را زلـطـف و حـسـنـت آگـاهـی نـبـودزآن سـعـادت جـمـلـه را کـردم خـبــر بــاز آمـدم
بــود آرامــیـده گــیـتــی از حــدیـث عــشــق تــوکـردم اندر هر طـرف صـد شـور و شـر بـازآمـدم
هدهدی جـاسـوس بـودم زین سـلـیمانی جـنابنـامـه یـی ســوی ســبــا بــردم دگـر بــازآمـدم
آفـتــاب آسـا شـدم بــر بــام روزن بــسـتــه بــودسـایه یی بـر مـن فـگـن کـایـنـک ز در بـازآمـدم
بــا لـب خــشـکـم وفـای عـهـد دامـن گـیـر شــدآســـتـــیــن از آب دیــده کــرده تـــر بـــازآمــدم
مـلـک خـسـرو بـود دنـیـا عـشـق ازو سـیریم دادشـور شـیرین در سـرم رفـت از شـکـر بـازآمدم
شـاه طـبـع ارچـه بــچـوگـانـم زمـیـدان بـرده بـودزیـر پــای اسـب تــو چـون گـو بــسـر بــازآمـدم
بـــود اقــبـــال مــرا خــر رفــتـــه و بـــرده رســنروی عــیـســی دیـدم از دنـبــال خــر بــازآمـدم
در شـب ادبــار مـن مـرغ سـعـادت پــر بــکـوفـتچون خروس از خواب خوش وقت سحر بازآمدم
بـوم مـحـنـت بــال طـاوسـان بــخـتـم کـنـده بـودمــرغ دولــت چــون بـــرون آورد پــر بـــاز آمــدم
طـلـعـت یوسـف چـه خـواهد کـرد گـویی بـا دلـمچـون بــبــوی پــیـرهـن روشـن بــصـر بــازآمـدم
مـن بـنـام نـیـک سـوی مـعـدن اصـلـی خـویـش،سـکـه دیـگـرگـون نـکـردم، هـمـچـو زر بـازآمـدم
بـوی عـشـق از دل شـنودم نزد او گشـتـم مقیمدوســت را در خــانـه دیـدم و زسـفـر بــازآمـدم
سیف فرغانی بعشق از عشق مستغنی شویآفــتـــابـــم روی بـــنــمــود از قــمــر بـــازآمــدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج